L’any 2000 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va iniciar el primer estudi de dieta total, per estimar la ingesta de diversos contaminants químics per part de la població catalana i avaluar-ne el risc per a la salut. Posteriorment, l’any 2005 es va realitzar el segon estudi de dieta total per conèixer l’evolució en el temps de la ingesta diària de contaminants químics a través dels aliments. Els contaminants químics seleccionats en ambdós estudis van ser l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el plom, les dioxines i furans, els bifenils policlorats, els hidrocarburs aromàtics policíclics, l’hexaclorobenzè, èters difenílics polibromats, èters difenílics policlorats i naftalens policlorats.

L’any 2008 l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària juntament amb la Universitat de Lleida, van impulsar el present estudi, aquest cop per estudiar la presència de les principals micotoxines en el mercat català, avaluar l’exposició de la població i el risc derivat per a la salut.

La informació aportada per aquests estudis permet conèixer millor la realitat vinculada amb els principals contaminants químics que arriben al mercat català, així com l’exposició de la població. D’aquesta manera i si s’escau, es poden prendre decisions concretes per corregir situacions de risc per a la salut dels consumidors.

Per tant, els objectius del present treball són:

  • Conèixer la presència puntual de les principals micotoxines en els aliments destinats a consum humà presents al mercat català.
  • Conèixer la ingesta dels aliments vinculats amb la contaminació amb micotoxines per part de la població resident a Catalunya.
  • Estimar l’exposició actual de la població catalana a les principals micotoxines.
  • Avaluar el risc per a la salut derivat de l’exposició alimentària a les micotoxines.

Autor/sUnitat de Micologia Aplicada. Departament de Tecnologia d'Aliments. Universitat de Lleida. UTPV-XaRTA, AGROTECNIO
EditorAgència Catalana de Seguretat Alimentària
Pàgines202
Any2014