Tríptic adreçat als operadors del sector porcí

El Reglament (CE) núm. 2160/2003 sobre el control de la salmonel·la i altres agents zoonòtics transmesos pels aliments té com a finalitat que els estats membres i les empreses del sector alimentari i ramader adoptin mesures amb l’objectiu de disminuir la prevalença de salmonel·la i d’altres agents zoonòtics, i el risc que aquestes zoonosis suposen per a la salut pública.

El control de la salmonel·la per evitar toxiinfeccions alimentàries comprèn l’adopció de mesures en totes les etapes de la cadena alimentària, des de la producció primària fins al consumidor final. Aquest tríptic recorda els operadors del sector primari les claus principals per disminuir la prevalença de salmonel·la a les granges.

Pàgines2