• Imprimeix

Memòria sobre la situació de la seguretat alimentària

La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, estableix el mandat d’elaborar una memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya. En aquest document es recull la informació més rellevant i s’analitza la situació en la matèria. La memòria ha de ser aprovada per la Comissió Directora de Seguretat Alimentària.

L'anàlisi de la situació de la seguretat alimentària es porta a terme mitjançant indicadors que permeten conèixer els riscos per a la salut a través de les dades de prevalença i d'exposició als perills; el efectes reals sobre la salut de les persones a través de les dades d'incidència de malalties; i el grau de compliment de les normes vigents en àmbits com la innocuïtat, la qualitat, el benestar animal i altres qüestions relacionades amb la seguretat alimentària. Així mateix, es recull informació que permet estimar la situació quant a la percepció de la ciutadania i de la societat en el seu conjunt.

La informació i les conclusions recollides en aquest document d'anàlisi han de constituir un referent per a tots els implicats en la seguretat alimentària, en un context de col·laboració orientada a la millora continuada així com un instrument de transparència per part de les administracions responsables.