• Imprimeix

Memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, 2014

La situació de la seguretat alimentària a Catalunya de l’any 2014 és estable respecte als anys anteriors i presenta uns paràmetres comparables als de la mitjana europea.

Les dades relatives a les malalties transmeses per via alimentària (MTA), tant pel que fa a brots com a casos individuals, es mantenen estables i en nivells baixos. Tanmateix, algunes malalties com l’anisakiosi mostren una certa tendència ascendent.

Pel que fa a la presència de perills en aliments que es troben al mercat, la situació general de 2014 es manté estable en uns nivells elevats de conformitat global. La taxa de conformitat de les mostres d’aliments analitzades per investigar perills biològics i químics se situa per sobre del 95% en termes globals. En els controls efectuats en la fase primària s’observen resultats molt favorables en àmbits com medicaments veterinaris, alimentació animal, fitosanitaris i sanitat animal. D’altra banda, en matèria de compliment normatiu per part dels operadors de la cadena alimentària, les dades disponibles indiquen que cal continuar treballant en els àmbits de l’autocontrol, la traçabilitat i la formació del personal com a elements clau en la seguretat alimentària perquè encara s’observa marge de millora.

Pàgines205
Any2016
Memòria anual sobre la situació  de la seguretat alimentària  a Catalunya, 2014