Amb la finalitat d’assolir un nivell elevat de protecció de la salut de les persones que pateixen al·lèrgia i/o intoleràncies alimentàries la Directiva 2003/89/CE, transposada mitjançant Reial decret 2220/2004, va fer obligatòria la indicació, en la llista d’ingredients, d’una sèrie d’aliments i productes derivats que tenen la capacitat de desencadenar reaccions al·lèrgiques en persones vulnerables.

Aquesta mesura ha comportat el desenvolupament d’una sèrie d’activitats i programes de vigilància i control que es presenten en aquest document. Les noves exigències han comportat la realització d’activitats de divulgació i sensibilització dels operadors de les activitats alimentàries sobre aquest tipus de problemes per tal que els incloguin en els seus programes d’autocontrol i l'elaboració de tot un seguit de materials per promoure pràctiques correctes.

En aquest segon document de la sèrie, que recull les activitats desenvolupades en el període 2011-2012, recullen també actuacions de divulgació i informació adreçades a aquest grup vulnerable de la població.