ACSA Brief

El butlletí Acsa Brief té com a objectiu informar, breument i de manera específica i actualitzada, els professionals i els consumidors sobre nous temes que puguin tenir incidència en la seguretat alimentària. Es faciliten enllaços als webs més complets, per a les persones que vulguin aprofundir en la matèria. Les àrees principals en que s'emmarca el contingut del butlletí són les següents: riscos emergents, noves tecnologies, reavaluació de substàncies, contaminants de procés, salut i seguretat alimentària i residus de la producció agroalimentària.

Periodicitat: bimensual
ISSN: 2013-3308
Dipòsit legal: B.24469-2012