ACSA Brief
Reavaluació de substàncies
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Octubre 2016 #

La reavaluació del glifosat

Què és?

El glifosat és un herbicida sistèmic no selectiu que només s’absorbeix per les fulles, des d’on es distribueix ràpidament a tota la planta. Químicament és la N-(fosfonometil)glicina i les seves sals sòdica, trimetilsulfònica, isopropilamònica i amòniques (monoamònica i diamònica). El seu mecanisme d’acció...

Llegiu-ne més
shadow bottom
Aprovació

A la Unió Europea i en l’àmbit de la comercialització de productes fitosanitaris, el Comitè Permanent sobre Plantes, Animals, Pinsos i Aliments de la Comissió, a partir del Reglament 1107/2009, aprova una llista de principis actius i les seves disposicions específiques (annex del Reglament 540/2011). Aquesta aprovació es basa en els principis...

Llegiu-ne més
shadow bottom
Reavaluació

Alemanya és l’estat membre ponent per a l’avaluació del glifosat, i al maig de 2012 va encarregar a l’Institut Federal Alemany per a l’Avaluació del Risc (BfR) una avaluació del risc per a la salut en el marc del procés de renovació de l’autorització del glifosat. L’informe inicial...

Llegiu-ne més
shadow bottom
Condicions d'ús

Sobre la base d’aquests informes d’avaluació, la Comissió Europea va publicar, al juny de 2016, els reglaments 2016/1056 i 2016/1313, en què s’estableix una pròrroga nova i s’afegeixen noves disposicions...

Llegiu-ne més
shadow bottom
Bibliografia

Sobre la base d’aquests informes d’avaluació, la Comissió Europea va publicar, al juny de 2016, els reglaments 2016/1056 i 2016/1313, en què s’estableix una pròrroga nova i s’afegeixen noves disposicions específiques...

Llegiu-ne més
shadow bottom
Imprimeix
Butlletins anteriors
Logotip