• Imprimeix

Comissions i grups de treball

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) exerceix funcions de coordinació i supervisió del compliment dels objectius dels organismes executius d’inspecció i control especialitzats en els diferents àmbits de la cadena alimentària, depenents de diferents departaments de l’administració de la Generalitat i dels ens locals.

Dins d’aquest marc, com a instruments de coordinació, col·laboració i cooperació l’ACSA ha constituït uns grups de treball i unes comissions on s’aborden tots aquells aspectes de la cadena alimentària relacionats amb la seguretat alimentària.

En els grups de treball hi participen representants dels diferents departaments de la Generalitat i també dels ens locals. En les comissions hi participen tant representats de les diferents administracions com representants de les associacions de consumidors i usuaris i els diferents sectors professionals.

La durada d’aquests grups i comissions pot ser estable quan es tracta de crear un espai de diàleg permanent entre les diferents entitats o ad hoc quan siguin creats per resoldre o abordar un tema concret que preocupa o interessa en un determinat moment (ex. avaluació d’un projecte de llei). És voluntat de l’ACSA que aquests foros de treball siguin dinàmics, flexibles i interactius.

El tema que es tracta en els grups de treball o comissions pot ser general, quan l’objectiu és decidir estratègies d’actuació dins del sector agroalimentario, bé tècnic, quan es tracta d’aprofundir en aspectes concrets contemplats dins d’un marc estratègic.