• Imprimeix

Grup de treball de coordinació interdepartamental i interadministrativa

Objectius

 • Definir les persones de les seves unitats que han de participar en els diferents grups de treball de l’ACSA i les línies prioritàries d’actuació, així com estar informats de les activitats que realitzen, fer-ne el seguiment i aprovar els acords presos en el seu si.
 • Decidir les línies de treball que cal abordar des de l’ACSA, d’acord amb les directrius del Consell de Direcció, les necessitats de cada Departament i les situacions de risc o risc potencial que es puguin donar, així com la seva orientació estratègica i el repartiment de responsabilitats d’actuació segons les competències dels diferents departaments.
 • Col·laborar en l’elaboració del Pla de seguretat alimentària de Catalunya, el resum anual d’activitats de control oficial i altres documents rellevants en matèria de seguretat alimentària, elaborats per l’ACSA, per tal d’elevar-los al Consell de Direcció.
 • Estar informats de les activitats realitzades per l’ Agencia Española de Seguridad Alimentaria i per l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i decidir, si escau, el nivell de participació de l’ACSA, així com proposar temes d’interès per tal que s’elevin a aquests organismes.

Periodicitat de les reunions

Trimestral

Calendari 2019

15 de març

14 de juny

29 de novembre

Les reunions es realitzaran a les 11h. a la seu de l'ACSA.

Característiques

Tema general
Durada estable

Organismes convocats

 • Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) - Protecció de la Salut
 • Direcció General d'Agricultura i Ramaderia (DARP)
 • Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries (DARP)
 • Direcció General de Pesca i Acció Marítima (DARP)
 • Agència Catalana del Consum (DEMO)
 • Direcció General de Qualitat Ambiental (DTES)
 • Federació de Municipis de Catalunya
 • Agència de Salut Pública de Barcelona
 • Associació de Municipis i Comarques de Catalunya
Data d'actualització:  02.01.2019