Nomenament els membres del Comitè:

RESOLUCIÓ SLT/468/2016, de 29 de gener, per la qual es nomenen els membres del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària.

RESOLUCIÓ SLT/2284/2017, de 27 de setembre, per la qual s'accepta la renúncia, per raons personals, del president del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària i se n'acorda la substitució.

RESOLUCIÓ SLT/2852/2018, de 27 de novembre, per la qual s'accepta la renúncia, per raons personals, de dos vocals del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària i se n'acorda la substitució.