El Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària és l’òrgan assessor sobre els aspectes tècnics i científics de la seguretat i la qualitat alimentàries.

D’acord amb el Decret 202/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de direcció, d’assessorament i de consulta i participació en l’àmbit de salut pública, el Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària està format per un màxim de setze experts en seguretat alimentària amb solvència reconeguda, de les universitats i dels centres de recerca, nomenats pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta de la Comissió Directora de Seguretat Alimentària.

Una de les funcions principals del Comitè és elaborar estudis científics d’avaluació dels riscos en matèria de seguretat alimentària i de l’ex­posició de la població als diferents riscos vehicu­lats pels aliments, en col·laboració amb les univer­sitats catalanes i amb altres institucions públiques i privades. A més, també ha de fer l’anàlisi de les dades, els informes, els estudis i els coneixements recopilats pels òrgans de l’Admi­nistració competents en matèria de seguretat alimentària, així com de les aportacions de les organit­zacions civils.

A banda, el Comitè ha d’assessorar la Comissió Directora de Seguretat Alimentària i les altres unitats de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en totes les qüestions relacionades amb la seguretat alimentària i ha d’emetre informes sobre qualsevol assumpte de la seva competència sobre el qual sigui consultat.

A l’efecte del funcionament, el Comitè s’organitza en el Ple i en les comissions especialitzades  (Comissions d’experts).