Funcions, composició i normes de funcionament del Comitè:

DECRET 202/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de direcció, d'assessorament i de consulta i participació en l'àmbit de salut pública.

Reglament de funcionament intern del Comitè:

Resolució de 17 de maig de 2017 pel qual s’autoritza el Reglament de funcionament intern del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària.

Nomenament dels membres del Comitè: 

RESOLUCIÓ SLT/468/2016, de 29 de gener, per la qual es nomenen els membres del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària.

RESOLUCIÓ SLT/2284/2017, de 27 de setembre, per la qual s'accepta la renúncia, per raons personals, del president del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària i se n'acorda la substitució.

RESOLUCIÓ SLT/2852/2018, de 27 de novembre, per la qual s'accepta la renúncia, per raons personals, de dos vocals del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària i se n'acorda la substitució.

 
Data d'actualització:  12.12.2018