El Plenari del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària s’ha de reunir, ja sigui en sessió ordinària o extraordinària, sempre que el convoqui la presidència per iniciativa pròpia o a petició d’un mínim d’una tercera part de les persones membres.

S’ha de reunir en sessió ordinària tantes vegades com el seu programa d’activitats ho requereixi, amb un mínim de dues sessions l’any. En la primera sessió de l’any que celebri, ha d’aprovar el calendari anual de les sessions ordinàries.