• Imprimeix

Comissió Directora de Seguretat Alimentària

La Comissió Directora de Seguretat Alimentària és l’òrgan directiu per als temes específics d’avaluació i comunicació dels beneficis i els riscs en seguretat alimentària. Aquesta Comissió la regula el Decret 202/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de direcció, d’assessorament i de consulta i participació en l’àmbit de salut pública (DOGC núm. 6958, de 17.9.2015).

Les funcions principals de la Comissió Directora són informar sobre la proposta de Pla de Seguretat Alimentària; aprovar la memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya; aprovar els criteris per a la comunicació en l’àmbit de la seguretat alimentària; recomanar actuacions, d’acord amb la finalitat i els objectius de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, i analitzar i proposar les accions que s’ha d’emprendre a partir dels dictàmens científics i proposar el nomenament dels vocals del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària.

La Comissió es reuneix amb una periodicitat trimestral i està presidida pel secretari o secretària de Salut Pública. A més, està formada per dinou membres representants dels departaments competents en matèria de salut, d’agricultura, alimentació, ramaderia i pesca, de medi ambient, de consum, i de comerç; representants dels ens locals, d’organitzacions empresarials del sector de l’alimentació, organitzacions agràries, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, associacions de consumidors i les associacions relacionades amb la qualitat i la seguretat alimentàries més representatives.

Calendari

Reunions 2017

18 d'abril
28 de juny
27 de setembre
29 de novembre

Periodicitat de les reunions

Trimestral

Característiques

Tema general
Durada estable

Organismes

 • Departament de Salut
 • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Departament d’Empresa i Coneixement
 • Associació Catalana de Municipis i Comarques
 • Federació de Municipis de Catalunya
 • Unió de Pagesos
 • Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
 • Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat
 • Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació
 • Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Membres

Departament de Salut

 • Joan Guix Oliver
 • Immaculada Concepció Cervós Costansa
 • Mireia Jané Checa

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • Maria Teresa Masjuan Mateu
 • Neus Ferrete Gracia
 • Joan Godia Tresánchez

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • Isabel Hernández Cardona
 • Maria José Sarrias Galceran

Departament d’Empresa i Coneixement

 • Montserrat Ribera Puig (consum)
 • Albert Melià Roset (consum)
 • Montserrat Gallardo Planes (comerç)

Associació Catalana de Municipis i Comarques

 • Laura Martinez Portell

Federació de Municipis de Catalunya

 • Ferran Aixelà Hortoneda

Unió de Pagesos

 • Carles Mencos Pascual

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

 • Josep Erra Sabata

Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat

 • Carme Sabater Sánchez

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

 • Silvia Bañares Vilella

Agència Catalana de Seguretat Alimentària

 • Carme Chacón Villanueva (amb veu i sense vot)
Data d'actualització:  23.08.2016