• Imprimeix

Presentació

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) és un àrea especialitzada de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que té com a finalitat aconseguir el màxim grau de seguretat alimentària a Catalunya, mitjançant les següents línies de treball:

 • L’avaluació i la comunicació de riscos per a la salut relacionats amb els aliments.
 • El suport a la coordinació de les actuacions de les administracions públiques catalanes competents en matèria de seguretat alimentària.
 • L’impuls de la col·laboració entre les administracions públiques, les universitats i centres de recerca, els sectors industrials i les organitzacions de consumidors i usuaris.
 • La planificació estratègica i el seguiment de la situació de la seguretat alimentària a Catalunya.

Els valors de l’ACSA són la transparència, la independència, l'excel·lència científica i la participació.

Garantir el més alt nivell de salut i de seguretat alimentària en la població catalana és una responsabilitat compartida. Col·laboren amb l'ACSA els organismes relacionats amb la seguretat alimentària de la Generalitat i els ens locals a Catalunya, així com tots els representants dels agents econòmics, professionals i associacions de consumidors.

Els objectius específics de l’Agència Catalana de Se­guretat Alimentària són els següents:

 • Actuar com a centre referent a Catalunya en l’ava­luació, la comunicació i l’assessorament dels be­neficis i els riscos per a la salut relacionats amb els aliments en l’àmbit de les seves funcions i en col·laboració i coordinació, si escau, amb els or­ganismes competents en matèria de seguretat ali­mentària d’àmbit estatal i europeu.
 • Donar suport tècnic i científic a les actuacions dels departaments competents en matèria de salut, agricultura, alimentació, ramaderia, pesca i con­sum, d’acord amb la legislació aplicable.
 • Col·laborar amb les administracions públiques, amb els diversos sectors que incideixen, directa­ment o indirectament, en la seguretat alimentària i amb les organitzacions de consumidors i usua­ris.

Corresponen a l’Agència Catalana de Seguretat Ali­mentària les funcions següents:

 • Donar suport, per al compliment de llurs objec­tius, als organismes executius d’inspecció i control especialitzats en les diverses fases de la cade­na alimentària, dependents de diferents depar­taments de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals, d’acord amb la Llei 15/1990, el Decret legislatiu 2/2003, les disposicions legals que els modifiquin o deroguin i la legislació específica.
 • Elaborar i promoure estudis científics d’avaluació de l’exposició de la població als riscos i els bene­ficis per a la salut ocasionats pels aliments, que tinguin en compte la totalitat de la cadena alimen­tària.
 • Elaborar la proposta de Pla de seguretat alimentà­ria i elevar-lo al Consell d’Administració de l’Agèn­cia de Salut Pública de Catalunya perquè, si escau, l’aprovi i l’elevi al Govern, a proposta dels departa­ments competents en matèria de salut, agricultu­ra, alimentació, ramaderia, pesca, consum i medi ambient.
 • Elaborar i aprovar la memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya.
 • Donar suport, en l’acompliment de les tasques as­signades pel Pla de seguretat alimentària, als dife­rents òrgans, tant de l’Administració de la Generalitat com dels ens locals, subjectant-se, en aquest darrer cas, al que estableix la legislació de règim local.
 • Avaluar el grau d’assoliment dels objectius del Pla de seguretat alimentària.
 • Gestionar la política de comunicació dels benefi­cis i els riscos en matèria de seguretat alimentària, sens perjudici de les competències que corres­ponguin als departaments.
 • Elaborar les propostes de disposicions de caràc­ter general destinades a millorar, actualitzar, har­monitzar i fer coherent la normativa en matèria de seguretat alimentària que s’aplica en les diverses fases de la cadena alimentària juntament amb els departaments competents en matèria de salut, agricultura, alimentació, ramaderia, pesca i, si es­cau, consum i medi ambient.
 • Assessorar les administracions locals i donar-los suport tècnic per a desenvolupar llurs competèn­cies en matèria de seguretat alimentària.
 • Identificar les necessitats de formació contínua que tenen els professionals relacionats amb la segure­tat i la qualitat alimentàries, promoure el disseny de programes marc de formació i participar-hi, amb la col·laboració dels departaments competents en matèria de salut, agricultura, alimentació, ramade­ria, pesca, consum i medi ambient.
 • Establir mecanismes d’informació, publicitat i di­vulgació continuades, d’acord amb els principis de col·laboració i coordinació amb altres òrgans com­petents en aquesta matèria, amb la finalitat d’infor­mar la ciutadania de les qüestions més rellevants en matèria de seguretat i qualitat alimentàries.
 • Avaluar els riscos i els beneficis dels nous aliments, ingredients i processos en l’àmbit de l’actuació de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.
 • Informar preceptivament, a petició dels òrgans competents de les administracions, sobre els pro­jectes de disposicions generals relatives al control sanitari d’aliments, la sanitat animal, la sanitat ve­getal, la nutrició dels animals, els productes zoo­sanitaris i fitosanitaris i la contaminació ambiental, si afecten directament la seguretat alimentària.
Data d'actualització:  23.08.2016