• Imprimeix

Recull de la normativa en seguretat alimentària, agost 2017

07/09/2017 13:09

Campylobacter

  • Reglament (UE) 2017/1495 de la Comissió de 23 d'agost de 2017 que modifica el Reglament (CE) 2073/2005 pel que fa a Campylobacter en canals de pollastres d'engreix.

Declaracions de propietats saludables

  • Reglament (UE) 2017/1407 de la Comissió, d'1 d'agost de 2017, pel qual es corregeixen les versions alemanya, búlgara, espanyola, finesa i portuguesa del Reglament (UE) 432/2012 pel qual s'estableix una llista de declaracions autoritzades de propietats saludables dels aliments diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.

Defensa del consumidor / venda no sedentària

  • LLEI 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

Productes Fitosanitaris

  • Reglament (UE) 2017/1432 de la Comissió, de 7 d'agost de 2017, que modifica el Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris pel que fa als criteris per l'aprovació de substàncies actives de baix risc.

Importació - Exportació

  • Decisió d'Execució (UE) 2017/1461 de la Comissió, de 8 d'agost de 2017, per la qual es modifica l'annex II de la Decisió 2007/777/CE pel que fa a la llista de tercers països o parts de tercers països des dels quals està autoritzada la introducció en la Unió de productes carnis i estómacs, bufetes i intestins tractats.

Producció agrària ecològica

  • Reglament d'Execució (UE) 2017/1473 de la Comissió, de 14 d'agost de 2017, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països.

Sanitat Animal

  • Decisió d'Execució (UE) 2017/1460 de la Comissió, de 8 d'agost de 2017, per la qual es modifica la Decisió d'Execució (UE) 2016/2008 de la Comissió, relativa a les mesures zoosanitàries de lluita contra la dermatosi nodular contagiosa en determinats Estats membres.