• Imprimeix

Recull de la normativa en seguretat alimentària, juliol 2017

31/07/2017 13:07

Additius Alimentaris

 • Reglament (UE) 2017/1270 de la Comissió, de 14 de juliol de 2017, pel qual es modifica l'annex II del Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la utilització de carbonat de potassi (e 501) en fruites i hortalisses pelades, tallades i triturades.
 • Reglament (UE) 2017/1271 de la Comissió, de 14 de juliol de 2017, pel qual es modifica l'annex III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la utilització de diòxid de silici (E 551) en el nitrat potàssic (E 252).
 • Reglament (UE) 2017/1399 de la Comissió, de 28 de juliol de 2017, pel qual es modifiquen l'annex II del Reglament (CE) no 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell i l'annex del Reglament (UE) no 231/2012 de la Comissió pel que fa al poliaspartato de potassi

 

Aliments / ingredients nous

 • Decisió d'Execució (UE) 2017/1281 de la Comissió, de 13 de juliol de 2017, per la qual s'autoritza la comercialització de la L-ergotioneina com a nou ingredient alimentari conformement al Reglament (CE) no 258/97 del Parlament Europeu i del Consell.

 

Aromes

 • Reglament (UE) 2017/1250 de la Comissió, de 11 de juliol de 2017, pel qual es modifica l'annex I del Reglament (CE) núm. 1334/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la retirada de la substància aromatitzant 4,5-epoxidec-2 (trans) -enal de la llista de la Unió.

 

Carn

 • Reglament Delegat (UE) 2017/1182 de la Comissió, de 20 d'abril de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als models de la Unió de classificació de les canals de boví, porcí i oví ia la comunicació dels preus de mercat de determinades categories de canals i animals vius.

 

Comerç exterior. Control sanitari

Resolució de 10 de juliol de 2017, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, per la qual es modifica l'annex II de l'Ordre de 20 de gener de 1994, per la qual es fixen modalitats de control sanitari de productes de comerç exterior destinats a ús i consum humà i els recintes duaners habilitats per a la seva realització.

 

Complements alimentosos

 • Reglament (UE) 2017/1203 de la Comissió, de 5 de juliol de 2017, pel qual es modifica la Directiva 2002/46 / CE del Parlament Europeu i del Consell i el Reglament (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al silici orgànic (monometilsilanotriol) i als oligosacàrids fosforilats de calci (PO-Ca®) afegits als aliments i utilitzats en la fabricació de complements alimentaris.

 

Contaminants

 • Decisió d'Execució (UE) 2017/1210 de la Comissió, de 4 de juliol de 2017, relativa a la identificació del ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP), el ftalat de dibutil (DBP), el ftalat de benzil i butil (BBP) i el ftalat de diisobutilo (DIBP) com a substàncies extremadament preocupants de conformitat amb l'article 57, lletra f), del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament (UE) 2017/1237 de la Comissió, de 7 de juliol de 2017, que modifica el Reglament (CE) núm. 1881/2006, pel que fa al contingut màxim d'àcid cianhídric en els ossos d'albercoc sencers, triturats, mòlts, picats o picats sense transformar comercialitzats al consumidor final.

 

Declaracions nutricionals i de salut

 • Reglament (UE) 2017/1200 de la Comissió, de 5 de juliol de 2017, pel qual es denega l'autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
 • Reglament (UE) 2017/1201 de la Comissió, de 5 de juliol de 2017, pel qual es denega l'autorització d'una declaració de propietats saludables en els aliments distinta de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
 • Reglament (UE) 2017/1202 de la Comissió, de 5 de juliol de 2017, pel qual es denega l'autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.

 

Organismes modificats genèticament (OMG)

 • Decisió d'Execució (UE) 2017/1207 de la Comissió, de 4 de juliol de 2017, que renova l'autorització de comercialització de productes de blat de moro modificat genèticament MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) d'acord amb el Reglament (CE) n . ° 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Decisió d'Execució (UE) 2017/1208 de la Comissió, de 4 de juliol de 2017, per la qual s'autoritza la comercialització de productes que continguin, es componguin o s'hagin produït a partir del cotó modificat genèticament GHB119 (BCS-GHØØ5 -8), de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell, sobre aliments i pinsos modificats genèticament.
 • Decisió d'Execució (UE) 2017/1209 de la Comissió, de 4 de juliol de 2017, per la qual s'autoritza la introducció en el mercat dels productes que continguin, es componguin o s'hagin produït a partir de blat de moro modificat genèticament Bt11 × 59.122 × MIR604 × 1507 × GA21, i de blat de moro modificat genèticament que combini dos, tres o quatre dels esdeveniments Bt11, 59.122, MIR604, 1507 i GA21, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell, sobre aliments i pinsos modificats genèticament.
 • Decisió d'Execució (UE) 2017/1211 de la Comissió, de 4 de juliol de 2017, per la qual s'autoritza la comercialització de productes que continguin o estiguin compostos pel cotó modificat genèticament 281-24-236 × 3006-210- 23 × MON 88913 (DAS-24.236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88.913-8) o s'hagin produït a partir d'ell, conformement al Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Decisió d'Execució (UE) 2017/1212 de la Comissió, de 4 de juliol de 2017, per la qual s'autoritza la comercialització de productes que continguin, es componguin o s'hagin produït a partir de blat de moro modificat genèticament DAS-40.278-9 , de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell, sobre aliments i pinsos modificats genèticament.

 

Plaguicides

 • Reglament (UE) 2017/1164 de la Comissió, de 22 de juny de 2017, que modifica els annexos II i III del Reglament (CE) núm. 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als límits màxims de residus de acrinatrina, metalaxilo i tiabendazole en determinats productes.
 • Reglament d'Execució (UE) 2017/1186 de la Comissió, de 3 de juliol de 2017, pel qual es retira l'aprovació de la substància activa repel·lents (per l'olor) d'origen animal o vegetal / oli de resina cru, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió.

 

Resistència als antimicrobians

 

Sanitat animal

Grip aviària

 • Decisió d'Execució (UE) 2017/1240 de la Comissió, de 7 de juliol de 2017, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució (UE) 2017/247 sobre les mesures de protecció en relació amb els brots de grip aviària altament patògena en determinats Estats membres.
 • Decisió d'Execució (UE) 2017/1397 de la Comissió, de 27 de juliol de 2017, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució (UE) 2017/247, sobre les mesures de protecció en relació amb els brots de grip aviària altament patògena en determinats Estats membres.

Encefalopaties espongiformes transmissibles

 • Decisió d'Execució (UE) 2017/1178 de la Comissió, de 2 de juny de 2017, per la qual es modifica la Decisió d'Execució (UE) 2016/2008 de la Comissió, relativa a les mesures zoosanitàries de lluita contra la dermatosi nodular contagiosa en determinats Estats membres.

Altres

 • Decisió d'Execució (UE) 2017/1265 de la Comissió, de 11 de juliol de 2017, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució 2014/709 / UE sobre mesures de control zoosanitàries relatives a la pesta porcina africana a determinats Estats membres.
 • Ordre APM / 692/2017, de 21 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre AAA / 2444/2015, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen mesures d'emergència preventives enfront de la febre aftosa al Magrib.

 

Sanitat Vegetal

 • Directiva d'Execució (UE) 2017/1279 de la Comissió, de 14 de juliol de 2017, per la qual es modifiquen els annexos I a V de la Directiva 2000/29 / CE del Consell, relativa a les mesures de protecció contra la introducció a la Comunitat d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació a l'interior de la Comunitat

 

Subproductes animals

 • Reglament (UE) 2017/1261 de la Comissió, de 12 de juliol de 2017, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 142/2011 pel que es refereix a un mètode alternatiu de transformació de determinades greixos extrets.

 

Vins

 • Reglament Delegat (UE) 2017/1353 de la Comissió, de 19 de maig de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 607/2009 pel que fa a les varietats de raïm de vinificació i els seus sinònims que poden figurar en l'etiquetatge dels vins.