• Imprimeix

Recull de la normativa en seguretat alimentària, setembre 2017

09/10/2017 15:10

Higiene dels aliments d'origen animal

 

Control Oficial dels aliments

  • Correcció d'errors del Reglament (CE) 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, pel qual s'estableixen normes específiques per a l'organització de controls oficials dels productes d'origen animal destinats al consum humà.

 

  • Correcció d'errors del Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats per garantir l'aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris, i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) 999/2001, (CE) 396/2005, (CE) 1069/2009, (CE) 1107/2009, (UE) 1151/2012, (UE) 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell, els Reglaments (CE) 1/2005 i (CE) 1099/2009 del Consell, i les directives 98/58 / CE, 1999/74 / CE, 2007/43 / CE de 2008/119 / CE i 2008/120 / CE del Consell, i pel qual es deroguen els Reglaments (CE) 854 / 2004 i (CE) 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, les Directives 89/608 / CEE, 89/662 / CEE, 90/425 / CEE, 91/496 / CEE, 96/23 / CE, 96/93 / CE i 97/78 / CE del Consell i la Decisió 92/438 / CEE del Consell.

 

Requisits  als aliments per a usos mèdics especials

  • Correcció d'errors del Reglament Delegat (UE) 2016/128 de la Comissió, de 25 de setembre de 2015, que complementa el Reglament (UE) 609/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits específics de composició i informació aplicables als aliments per a usos mèdics especials.

 

Productes fitosanitaris

  • Reglament d'execució (UE) 2017/1529 de la Comissió, de 7 de setembre de 2017 per qual s'aprova el clorur de sodi com a substància bàsica d'acord amb el Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) 540/2011 de la Comissió.

 

Límits Màxims de Residus de medicaments veterinaris

  • Reglament d'execució (UE) 2017/1558 de la Comissió de 14 de setembre de 2017 per qual es modifica el Reglament (UE) núm 37/2010 per classificar la substància bromelaína pel que fa al seu límit màxim de residus.

 

  • Reglament d'execució (UE) 2017/1559 de la Comissió de 14 de setembre de 2017 per qual es modifica el Reglament (UE) núm 37/2010 per classificar el límit màxim de residus de la substància alarelina.

 

Límits Màxims de Residus de plaguicides

  • Reglament (UE) 2017/1777 de la Comissió, de 29 de setembre de 2017, pel qual es modifiquen els annexos II, III i IV del Reglament (CE) 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell quant als límits màxims de residus de Bacillus amyloliquefaciens soca FZB24, Bacillus amyloliquefaciens cep MBI 600, carbó vegetal argilós, diclorprop-P, etefón, etridiazol, flonicamid, fluazifop-P, peròxid d'hidrogen, metaldehid, penconazol, espinetoram, tau-fluvalinato i Urtica spp. en determinats productes.

 

Sanitat animal

  • Decisió d'Execució (UE) 2017/1593 de la Comissió, de 20 de setembre de 2017, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució (UE) 2017/247, sobre les mesures de protecció en relació amb els brots de grip aviària altament patògena en determinats Estats membres.