• Imprimeix

Begudes energètiques

La comercialització de nous aliments amb cafeïna afegida i l’aparició de nous patrons de consum d’alguns d’aquests productes, especialment les begudes energètiques associades al consum d’alcohol, han provocat casos de reaccions adverses com ara insomni, hipertensió, ansietat, deshidratació, convulsions, arítmia i trastorns cardíacs greus arreu del mon. D’acord amb l’informe elaborat pel Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) recomana:

  • No consumir begudes energètiques amb cafeïna simultàniament amb alcohol. La cafeïna no és antagonista dels efectes de l’alcohol i emmascara els símptomes de l’embriaguesa, cosa que pot comportar una reducció de la percepció de l’estat d’intoxicació alcohòlica i incrementar el risc de patir efectes adversos.
  • Evitar el consum de begudes energètiques en els grups de població següents: dones embarassades i en període de lactància, nens, persones sensibles a la cafeïna, amb patologies cardíaques o trastorns neurològics.
  • Si es fa alguna activitat física intensa, no s’han d’utilitzar les begudes energètiques per reposar líquids. La cafeïna té efectes diürètics que alteren l’equilibri electrolític i poden fer augmentar el risc de deshidratació. Cal beure aigua o altres begudes per a esportistes comercialitzades amb aquesta finalitat.


Cal recordar que les begudes energètiques no s’han de confondre amb les begudes isotòniques o per a esportistes, dissenyades per recuperar els hidrats de carboni i/o electròlits després d’activitats amb desgast muscular intens.

Etiquetatge obligatori

Les begudes que contenen més de 150 mg de cafeïna per litre (mg/l) han d'estar etiquetades amb frase " contingut elevat de cafeïna " en el mateix camp visual que la denominació de l'aliment. Aquesta indicació ha d’anar seguida entre parèntesis del contingut en cafeïna expressat en mg/100 ml.

Aquesta normativa no és aplicable en les begudes preparades a base de cafè, te o extractes de cafè o té, la denominació dels quals inclogui el terme cafè o te.

El Reglament (UE) núm. 1169/2011, sobre informació al consumidor, especifica les indicacions obligatòries adreçades a grups vulnerables com les dones embarassades i els nens, relacionades amb la presència de cafeïna com a ingredient en els aliments:

Tipus o categoria d’aliment Indicació
Begudes, excepte les fabricades a base de cafè, te o extractes de te o cafè, en què la denominació de l’aliment inclogui les paraules cafè o te, que:
  • estiguin destinades al consum sense cap modificació i continguin cafeïna, sigui quin en sigui l’origen, amb una proporció superior a 150 mg/l, o
  • estiguin en forma concentrada o seca i després de la reconstitució continguin cafeïna, sigui quin en sigui l’origen, en una proporció superior a 150 mg/l.
“Contingut elevat de cafeïna. No recomanat per a nens ni dones embarassades o en període de lactància” en el mateix camp visual que la denominació de la beguda, seguida del contingut de cafeïna expressat en mg per 100 ml.
Altres aliments als quals s’afegeixi cafeïna amb finalitats fisiològiques. “Conté cafeïna. No recomanat per a nens ni dones embarassades” en el mateix camp visual que la denominació de l’aliment, seguida del contingut de cafeïna expressat en mg per 100 g/ml. En el cas de complements alimentaris, el contingut en cafeïna s’expressarà per porcions, segons el consum recomanat diari indicat a l’etiqueta.
Data d'actualització:  26.01.2017