• Imprimeix

El RASFF: Sistema d'alerta ràpida per a aliments i pinsos

El Sistema d’alerta ràpida per a aliments i pinsos, conegut per la sigla RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), és un sistema de bescanvi ràpid d’informació sobre riscos per a la salut humana relacionats amb els aliments i els pinsos, que constitueix una contribució important per a la seguretat dels consumidors

Introducció

Aquest sistema és clau per garantir el seguiment transfronterer d'informació per reaccionar amb rapidesa quan es detecten riscos per a la salut pública en la cadena alimentària.

El RASFF inclou una xarxa en la qual participen la Comissió, que és responsable de la gestió del sistema, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i els estats membres; també hi poden participar tercers països o organitzacions internacionals.

Creat el 1979, el RASFF permet que la informació es comparteixi de forma eficaç entre els seus membres (les autoritats de seguretat alimentària dels 28 països de la UE, la Comissió, l'EFSA, l'EFTA, Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa) i proporciona un servei les 24 hores del dia per assegurar que les notificacions urgents s'envien, es reben i es contesten amb eficiència i eficàcia.

El portal del RASFF compta amb una base de dades de cerca en línia, que permet l’accés públic a la informació de resum sobre les notificacions al RASFF de transmissió més recent, així com la recerca d'informació sobre qualsevol notificació emesa en el passat.

Des del juny de 2014, els consumidors han pogut utilitzar una eina nova, el portal del RASFF dels consumidors, que proporciona informació més recent sobre les retirades d'aliments i les advertències de salut pública en tots els països de la UE.

La Comissió Europea ha creat la base de dades del RASFF per mantenir la seva informació amb la màxima transparència per als consumidors, els operadors d'empreses i els governs de tot el món. En fer-ho, però, ha de trobar un equilibri entre l'obertura i la protecció de la informació que podria comportar un dany econòmic desproporcionat (vegeu l’exempció de responsabilitat).

 

[1] http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal/index_en.htm

[2] http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_en.htm

Com funciona el RASFF?

Cadascun dels membres del RASFF[1] té un punt de contacte designat, que és responsable d'enviar les notificacions del RASFF a la Comissió.

Abans de fer una notificació, s’han fet diversos passos:

 1. Els inspectors han inspeccionat un producte en el mercat o en la frontera. És possible que hagin pres mostres i hagin rebut els resultats del laboratori.
 2. Els resultats apunten que el producte no és compatible, i això ha de ser notificat dins del sistema nacional.
 3. L'autoritat decideix si el cas entra dins de l'àmbit del RASFF i informa sobre el cas al punt de contacte nacional del RASFF.
 4. El punt de contacte nacional del RASFF verifica i completa la notificació al RASFF quan sigui necessari i la tramet a la Comissió Europea. S'utilitza un formulari de notificació al RASFF per proporcionar detalls dels resultats i les mesures adoptades i afegeix els documents pertinents, com ara factures, llistes d'empreses que han rebut els productes, informes analítics, etc.
 5. Les plantilles s'utilitzen per recopilar tota la informació en el formulari de notificació al RASFF.

 

[1] http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/members/index_en.htm

 

Esquema de funcionament del RASFF

Font: Comissió Europea - DG SANTE

 

La Comissió, responsable de la gestió del sistema, proporciona el coneixement i una plataforma tecnològica per facilitar la transmissió i el tractament de les notificacions al RASFF. Rep totes les notificacions dels membres de la xarxa i en fa les comprovacions següents, abans de posar-los a disposició de tots els membres de la xarxa:

 • la integritat
 • els requisits legislatius
 • l'objecte de la notificació, per establir i verificar que està dins de l'abast del RASFF
 • la traducció a l'anglès de la informació en el formulari de notificació
 • la classificació de la notificació
 • els membres de la xarxa designats per a l'acció
 • les recurrències de problemes en relació amb el mateix operador professional i/o perill o país d'origen.

La Comissió ha d'informar els països que no són membres del RASFF (tercers països) si un producte subjecte a una notificació ha estat exportat a aquest país o quan un producte originari d'aquest país ha estat objecte d'una notificació. D'aquesta manera, el país pot prendre mesures correctores quan sigui necessari i apropiat.

Tipus de notificacions del RASFF

 

Les notificacions d’alerta s’envien quan un aliment o un pinso que presenta un risc greu per a la salut es troba al mercat i quan es requereix una acció ràpida. El membre del RASFF que identifica el problema i pren les accions pertinents (per exemple, la retirada del producte) desencadena l’alerta. L’objectiu de la notificació és donar a tots els membres del RASFF la informació per confirmar si el producte en qüestió està en el seu mercat, de manera que també puguin prendre les mesures necessàries.

 

 

Les notificacions d’informació s'utilitzen quan s’ha identificat un risc en un aliment humà o animal introduït al mercat, però no cal que els altres membres prenguin una acció ràpida. Això es deu al fet que el producte no ha arribat al seu mercat o ja no hi és present o perquè la naturalesa del risc no requereix una acció ràpida.

 

 

 

Els rebutjos a frontera abasten les partides d’aliments i pinsos que han estat analitzades i rebutjades a les fronteres exteriors de la UE, i a l'Espai Econòmic Europeu (EEE), quan s'ha detectat un risc per a la salut. Les notificacions s'envien a tots els punts fronterers de l'EEE per reforçar els controls i assegurar que el producte rebutjat no torni a entrar a la UE a través d'un altre punt fronterer.

 

 

 

Qualsevol informació sobre la seguretat dels aliments i pinsos que no ha estat comunicada com una alerta o una notificació d’informació, però que es creu que és interessant per a les autoritats de control, es transmet als membres mitjançant l’apartat Notícies del RASFF.

 

Informes periòdics del RASFF

Anualment la Comissió publica un Informe de l’activitat del RASFF que ofereix xifres detallades del tipus de notificacions, de productes, de perills i de països que han estat transmeses al llarg de l’any.

Anàlisis rutinari del RASFF

La Unitat de Riscos Emergents (EMRISK) de l’EFSA ha desenvolupat un sistema rutinari de vigilància sistemàtica de les dades del sistema d'alerta ràpida sobre aliments i pinsos (RASFF), amb l'objectiu principal de descriure patrons potencialment rellevants de les notificacions que permetin detectar riscos emergents i presentar els informes oportuns. La base de dades del RASFF, gestionada per la Comissió Europea (CE), disposa d’informació detallada i actualitzada diàriament sobre les incidències de seguretat alimentària notificades pels membres inclosos a la xarxa (és a dir, la UE-27, de l’AELC i de l'EFSA). La informació detallada inclou en cada cas el risc identificat, el producte, el país de notificació i el país d'origen del producte.

El sistema desenvolupat permet produir, a partir de la base de dades del RASFF, estadístiques actualitzades (per exemple, taules de freqüència, gràfics, taxes de notificació) per cada combinació possible de perill, producte i país, així com l’anàlisi de tendències i alertes, en períodes determinats, sobre perills nous o recurrents. El nucli del sistema es basa en dues aplicacions informàtiques principals, una per a la gestió de dades i l’estadística descriptiva, i una altra per produir informes ad hoc. El sistema d'informació geogràfica proporciona mapes amb la distribució geogràfica de les notificacions. L’EMRISK utilitzarà aquestes eines per dur a terme les seves activitats de vigilància i per donar resposta ràpida a les sol·licituds concretes que li adrecin altres unitats científiques de l’EFSA; l'eina que permet generar informes ad hoc, també pot ser útil a la CE i els estats membres per explotar les dades notificades en el RASFF. L'informe inclou un manual per a les eines desenvolupades. L'avaluació de la base de dades del RASFF com a font potencial d'informació per identificar riscos emergents indica que aquesta font d'informació, basada principalment en els programes de vigilància i control impulsats per la legislació vigent, pot ser útil sobretot per identificar els perills reemergents.

Establishment and maintenance of routine analysis of data from the Rapid Alert System on Food and Feed

Legislació

 • El fonament jurídic del RASFF és elReglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària, constitueix el fonament jurídic del Sistema d’alerta ràpida per a aliments i pinsos conegut per la sigla RASFF.

  En els articles 50, 51 i 52 d’aquest Reglament s’estableixen l’àmbit i els procediments del RASFF.

 • El Reglament (UE) núm. 16/2011 estableix les mesures d'execució del Sistema d'alerta ràpida per a aliments i pinsos.

  Aquesta norma determina els deures dels membres de la xarxa del RASFF i defineix els diferents tipus de notificacions. Preveu un servei de funcionament del sistema de 7 × 24 per a les tasques de la Comissió amb la verificació de les notificacions al RASFF i informació a tercers països. El Reglament introdueix terminis exactes per als estats membres (48 hores), així com a la Comissió (24 hores) per comunicar les notificacions d'alerta.
Data d'actualització:  24.10.2016