• Imprimeix

Panga (pangasius hypophthalmus)

El panga, o peix gat del Mekong, és un peix d’aqüicultura d’aigua dolça. El que es comercialitza al nostre país procedeix fonamentalment del Vietnam. Presenta una composició nutricional similar a la d’altres espècies de peix blanc marines o d’aigua dolça, i hi destaca la seva baixa proporció en greix i colesterol.

Taula 1. Composició nutricional del panga i altres peixos  

 

Energia (kcal)

Proteïnes (g)

Greix (g)

Colesterol (mg)

Panga

67

13,4

1,2

29,8

Truita de riu

91

15,7

3

80

Carpa

116

17,75

4,95

66

Lluç

65

11,93

1,8

67

Font: Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA)

Es troba inclòs al llistat de denominacions comercials d'espècies pesqueres i d'aqüicultura admeses a Espanya del Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA).

L'entrada de productes d'origen animal a la UE procedents de països tercers dins del territori comunitari comporta el compliment dels requisits següents:

  • Que el país figuri a una llista de països autoritzats prèviament per la Unió Europea (en els quals s'assoleixin garanties en matèria de seguretat alimentària de manera equivalent a les exigides per la UE).
  • Que els productes provinguin d'un establiment autoritzat per la UE en el país tercer (les llistes dels establiments autoritzats es poden consultar a la pàgina web de la Comissió Europea: Third Country Establishments List).
  • Que s’hagi expedit un certificat sanitari (model oficial segons el país i el producte).

Les partides de productes d’origen animal procedents de països tercers, inclosos els productes pesquers, han d’entrar a la UE per un punt d’inspecció fronterera (PIF) autoritzat, que depèn de la Subdirecció General de Sanitat Exterior. A Espanya les competències dels serveis de sanitat exterior són exclusives de l’Estat i corresponen al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. En el PIF les partides són sotmeses a un control sanitari d’acord amb el que estableix la Directiva 97/78/CCE. Si durant els controls es detecta una partida que no compleix la legislació comunitària, la partida es destrueix o es retorna.

L’any 2010, la Subdirecció General de Sanitat Exterior, va dissenyar un programa de controls reforçats de les partides de filets de panga procedents de països tercers prenent en consideració la possible contaminació amb microorganismes patògens i la presència de residus de substàncies farmacològicament actives prohibides. Aquest programa inclou controls documental, d'identitat i físic, d'acord amb el que estableix la Directiva 97/78/CE. Els resultats analítics obtinguts van ser favorables a la totalitat de les mostres realitzades (195) per a totes les determinacions (1.876).

En el si del Sistema de vigilància dels aliments de Catalunya per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i en el si del Programa d’investigació de la qualitat sanitària dels aliments de l’Agència de Salut Publica de Barcelona durant el període 2014-2016, s’han analitzat un total de 84 mostres de panga (Pangasius hypophthalmus) per a la investigació de paràmetres biològics i químics establerts per la normativa comunitària. Només una de les mostres ha resultat no conforme a paràmetres microbiològics, fet que no hauria de suposar un risc per a la salut humana atès que és un producte destinat a ser cuinat abans del seu consum.

Data d'actualització:  02.02.2017