• Imprimeix

Actualització de la llista de la Unió d'aromes i materials de base

Reglament (UE) 2018/678 de la Comissió, de 3 de maig de 2018

04/05/2018 14:05

En el DOUE L 114, de 4 de maig de 2018, s’ha publicat el Reglament (UE) 2018/678 de la Comissió, de 3 de maig de 2018, pel qual es modifica i corregeix l'annex I del Reglament (CE) núm. 1334/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a determinades substàncies aromatitzants.

Aquesta norma modifica i corregeix la part A de l'annex I del Reglament (CE) núm. 1334/2008 que estableix la llista de la Unió d'aromes i materials de base autoritzats per a la seva utilització en els aliments, així com les condicions d'aquesta utilització.

La modificació actualitza la informació de les substàncies aromatitzants

 • FL: 09.931: acetato de 2,6-dimetil- 2,5,7-octatrieno-1-ol
 • FL: 13.058: 3-(5-metil-2-furil)butanal
 • FL: 15.004: 5-metil-2-tiofenocarbaldehído
 • FL: 15.057 :4,6-dimetil-2-(1-metiletil) dihidro-1,3,5-ditiazina
 • FL: 15.079: 2-isobutildihidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiazina
 • FL: 15.109: 2,4,6-trimetildihidro- 1,3,5(4H)-ditiazina
 • FL: 15.113: 5,6-dihidro-2,4,6,tris(2- metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina
 • FL: 16.090: 3-(3,4-dimetoxifenil)-N- [2-(3,4-dimetoxifenil)- etil]-acrilamida
 • FL: 16.111: etilester de N-[(1R,2S,5R)- 5-metil 2-(1-metiletil)ciclohexil]carbonil-glicina

que passen d’estar incloses en la llista de les substàncies aromatitzants en la fase d'avaluació en 2012, a figurar a la llista com a substàncies avaluades per EFSA, suprimint-se les crides de nota 1 a 4 de les entrades corresponents.

La norma també corregeix dues errades detectades a la llista de la Unió de les següents substàncies:

 • FL 12.054: 2-etiltiofenol, pel que fa al nom de la substància amb el número
 • 17.038: gama-glutamil-valil-glicina, pel que fa als números d'identificació de la substància amb el número

El Reglament entra en vigor el 24 de maig de 2018.