• Imprimeix

L'EFSA avalua els riscos associats a la presència de fumonisines en els pinsos

30/05/2018 17:05

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentaria (EFSA), en resposta a  una sol·licitud de la Comissió Europea, ha publicat en data 25 de maig de 2018 un dictamen científic sobre els riscos per a la salut animal relacionats amb la presència en els pinsos de fumonisines i les seves formes modificades i ocultes.

Les fumonisines són una família de micotoxines produïdes principalment pels fongs Fusarium verticillioides i Fusarium proliferatum, que es produeixen principalment en cereals, especialment en el blat de moro.

La fumonisina B1 (FB1), FB2 i FB3 són les formes més comuns de fumonisines en els pinsos i, per tant, s'han inclòs en l'avaluació realitzada pel grup d'experts de l'EFSA. Tenen el mateix mode d'acció i es consideren que tenen un perfil i potencial toxicològic similar.

Entre les principals conclusions d’aquest dictamen, el Panell de l'EFSA sobre Contaminants en la Cadena Alimentària (CONTAM) exposa que:

  • S’identifica un Nivell Sense Efecte Advers Observable (NOAELs) per al bestiar boví, porcí, aviram (pollastre, ànecs i galls dindis) i cavalls.
  • S’identifica un Nivell Mínim d'Efectes Adversos Observables (LOAEL) per als peixos (extrapolats de la carpa) i els conills.
  • No es van poder identificar punts de referència per a ovelles, cabres, gossos, gats i l'exposició dietètica a les FB 1-3 es va estimar en 18.140 mostres de pinsos que representaven la majoria de les matèries primeres alimentàries amb presència potencial de fumonisines.
  • Les mostres es van recollir entre el 2003 i el 2016 de 19 països europeus diferents, però la majoria d’elles són de quatre estats membres.
  • Per tenir en compte la possible presència de formes de fumonisines ocultes, es va aplicar un factor addicional d'1.6, derivat de la literatura, a les dades de presencia de FB.
  • Les formes modificades de fumonisines, per a les quals no es van identificar dades sobre presencia i la toxicitat, no es van incloure en l'avaluació.
  • Per al bestiar boví, el risc d'efectes adversos per a la salut de l'aliment que conté FB es va considerar molt baix. S'espera que els ovins i cabrum tinguin una sensibilitat similar a les FB que el boví, el risc es va considerar molt baix també per a aquestes espècies.
  • Per a les aus de corral, els cavalls, els conills i els peixos, el risc d'efectes adversos per a la salut dels pinsos que contenen FB es va considerar baix.
  • Per als porcs, el risc d'efectes adversos per a la salut dels pinsos que contenen FB es va considerar baix per als porcs exposats a nivells mitjans, però de possible preocupació per als animals exposats a nivells en el percentil 95.
  • Les mateixes conclusions s'apliquen a la suma de FB i les seves formes ocultes excepte per a porcs el risc d'efectes adversos per a la salut dels aliments que contenen FB es va considerar baix per als nivells mitjans i preocupant per als animals exposats a nivells en el percentil 95.

I recomana  fer més estudis i recollir més dades sobre la presencia i els efectes adversos de les fumonisines modificades i ocultes, així com arribar a un mètode de consens per a la determinació analítica de les fumonisines ocultes.