• Imprimeix

Modificació de la llista europea de substàncies aromatitzants

14/05/2018 09:05

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha finalitzat l’avaluació de diferents substàncies aromatitzants que estaves classificades a la llista de la Unió com a substàncies aromatitzants en fase d’avaluació:

  • FL: 09.931: acetato de 2,6-dimetil- 2,5,7-octatrieno-1-ol
  • FL: 13.058: 3-(5-metil-2-furil)butanal
  • FL: 15.004: 5-metil-2-tiofenocarbaldehído
  • FL: 15.057 :4,6-dimetil-2-(1-metiletil) dihidro-1,3,5-ditiazina
  • FL: 15.079: 2-isobutildihidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiazina
  • FL: 15.109: 2,4,6-trimetildihidro- 1,3,5(4H)-ditiazina
  • FL: 15.113: 5,6-dihidro-2,4,6,tris(2- metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina
  • FL: 16.090: 3-(3,4-dimetoxifenil)-N- [2-(3,4-dimetoxifenil)- etil]-acrilamida
  • FL: 16.111: etilester de N-[(1R,2S,5R)- 5-metil 2-(1-metiletil)ciclohexil]carbonil-glicina.

L’EFSA va concloure que aquestes substàncies aromatitzants no donen problemes de seguretat en els nivells estimats d’ingesta diària.

Per tant, aquestes substàncies s’han inclòs  a la llista de com a substàncies avaluades mitjançant la publicació del Reglament (UE) 2018/678 de la Comissió, de 3 de maig de 2018, pel qual es modifica i corregeix l'annex I del Reglament (CE) 1334/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que es refereix a determinades substàncies aromatitzants.