• Imprimeix

Modificacions de la llista d’additius alimentosos pel que fa a la categoria d’aliments “complements alimentosos”

Es redefineix la classificació de la categoria d'aliments 17 relativa als complements alimentosos

11/10/2018 09:10

Al DOUE de  9 d'octubre de 2018, s'ha publicat una modificació del Reglament 1333/2008, sobre additius alimentosos, pel que fa a la categoria alimentària 17 i la utilització d'additius alimentosos en complements alimentosos

  • Reglament (UE) 2018/1497 de la Comissió, de 8 d’octubre de 2018, pel qual es modifica l'annex II del Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la categoria d'aliments 17 i la utilització d'additius alimentosos en complements alimentosos

El motiu d’aquesta modificació és redefinir la classificació de la categoria d'aliments 17 relativa als complements alimentosos, per evitar interpretacions errònies.

La norma suprimeix la subcategoria d'aliments 17.3, de manera que els complements en forma de xarops o masticables que estaven classificats a la subcategoria 17.3  «Complements alimentosos en forma de xarops o masticables» es classifiquin com líquids i sòlids, respectivament.

Per tant, les entrades corresponents a additius alimentosos incloses en la subcategoria d'aliments 17.3 es traslladen, bé a la subcategoria d'aliments 17.1, o bé a la 17.2.

A més, es canvia la denominació del títol de la categoria d’aliments 17 i de les subcategories d'aliments 17.1 i 17.2  que passen a denominar-se categoria d'aliments 17 «Complements alimentosos tal com es defineixen a la Directiva 2002/46 / CE», «Complements alimentosos sòlids, excepte els destinats a lactants i nens de curta edat» i «Complements alimentosos líquids , excepte els destinats a lactants i nens de curta edat », respectivament.

categoria d’aliments

Títol antic de la categoria d’aliments

Nou títol de la categoria d’aliments

17

“Complements alimentosos, tal com es defineixen a la Directiva 2002/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, excepte els destinats a lactants i nens petits "

«Complements alimentosos tal com es defineixen a la Directiva 2002/46 / CE»

17.1

«Complements alimentosos sòlids, fins i tot en càpsules, comprimits i similars, excepte els masticables»,

 

«Complements alimentosos sòlids, excepte els destinats a lactants i nens de curta edat»

17.2

«Complements alimentosos líquids»

«Complements alimentosos líquids , excepte els destinats a lactants i nens de curta edat

17.3

«Complements alimentosos en forma de xarops o masticables»

 

-

(Subcategoria suprimida)

La norma també s’indica de forma clara si les dosis màximes (d'ús) per als additius alimentosos en la categoria d'aliments 17 s'apliquen als aliments comercialitzats o als aliments llestos per a consum, en consonància amb les entrades anteriors d'aquests additius alimentosos en les Directives del Parlament Europeu i del Consell 94/35/CE, 94/36/CE  i 95/2/CE.

El Reglament entra en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.