• Imprimeix

Noves normes sobre l'etiquetatge de l'origen dels ingredients primaris en els aliments

Nou reglament que garantirà un alt nivell de transparència, proporcionant als ciutadans de la UE informació clara sobre l'origen dels aliments

30/05/2018 09:05
Etiquetatge origen

La Comissió Europea ha publicat al DOUE L 131 de 29 de maig de 2018, el Reglament d'Execució (UE) 2018/775 de la Comissió, de 28 de maig de 2018, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de l'article 26, apartat 3, del Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell ,sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, pel que fa a les normes per a indicar el país d'origen o el lloc de procedència de l'ingredient primari d'un aliment.

Mitjançant aquesta norma es fixen les modalitats d'aplicació de l'article 26, apartat 3, del Reglament (UE) núm. 1169/2011,  pel que fa que fa a les normes per a indicar el país d'origen o el lloc de procedència de l'ingredient primari d'un aliment.

El país d'origen o el lloc de procedència d'un ingredient primari que no sigui el mateix que el país d'origen o el lloc de procedència esmentats en relació amb l’aliment, s'indicarà de la manera següent:

mitjançant referència a una de les zones geogràfiques següents:

  • «UE», «fora de la UE» o «UE i fora de la UE»; o
  • regió o una altra zona geogràfica situada en diversos Estats membres o en tercers països;
  • zona de pesca de la FAO, o zona marítima o massa d'aigua dolça; o
  • Estat (s) membre (s) o tercer (us) país (és);
  • regió o una altra zona geogràfica situada en un Estat membre o un tercer país; o
  • país d'origen o lloc de procedència;

o mitjançant la següent declaració: «L'ingredient primari (denominació) no és originari de (país d'origen o lloc de procedència de l'aliment)», o qualsevol expressió similar que pugui tenir el mateix significat per al consumidor.

El Reglament entra en vigor l’1 juny de 2018 i s’aplicarà a partir de l'1 d'abril de 2020.

Els aliments que s'hagin introduït al mercat o s'hagin etiquetatge abans de la data d'aplicació del Reglament es podran comercialitzar fins que s'esgotin les existències.

 

Més informació: Commission adopts new rules on labelling origin of primary ingredients in food. Comissió Europea