• Imprimeix

Proposta per augmentar la transparència dels estudis científics en l’àmbit de la seguretat alimentària

13/04/2018 09:04

La Comissió Europea  publica avui, 11 d’abril de 2018, la Proposta oficial de Reglament sobre la transparència i la sostenibilitat de l'avaluació del risc de la UE en la cadena alimentària per la qual es modifica el Reglament (CE) núm. 178/2002.

La Comissió reforça la transparència en el procés d'avaluació de riscos i proporciona garanties addicionals de fiabilitat, objectivitat i independència dels estudis utilitzats per l'EFSA en les avaluacions de riscos.

És la resposta de la Comissió a la Iniciativa dels ciutadans sobre el glifosat i específicament a les preocupacions dels pobles sobre els estudis que s'utilitzaran en l'avaluació dels plaguicides.

La Comissió proposa una revisió del Reglament sobre la legislació alimentària general Reglament (CE) 178/2002[1] juntament amb la revisió de vuit actes legislatius sectorials, per ajustar-los a la normativa general i reforçar la transparència en els àmbits dels OMG, els additius en els pinsos, les aromes de fum, els materials destinats a entrar en contacte amb els aliments, els additius, els enzims alimentàries i les aromes alimentàries, els productes fitosanitaris i els nous aliments.

Els elements essencials de la proposta són:

  • Garantir una major transparència, permetent als ciutadans un accés immediat i automàtic a tota la informació relacionada amb la seguretat presentada per la indústria en el procés d’avaluació del risc;
  • Crear un registre europeu comú dels estudis encarregats, per garantir que les empreses que sol·liciten una autorització presentin tota la informació pertinent, i no ocultin els estudis que els són desfavorables;
  • Fer possible que l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària pugui exigir estudis complementaris, a petició de la Comissió i amb càrrec al pressupost de la Unió;
  • Fer obligatòria la consulta de les parts interessades i els ciutadans sobre els estudis presentats per la indústria en suport de les seves sol·licituds d'autorització de productes;
  • Augmentar la participació dels Estats membres en l'estructura de governança de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i en les seves comissions tècniques científiques;
  • Reforçar la comunicació del risc als ciutadans, amb accions comunes per augmentar la confiança dels consumidors, fomentant la seva sensibilització i la seva comprensió i explicant millor els dictàmens científics que emet l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, així com el fonament de les decisions de gestió del risc.

 

[1] Reglament (CE) 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària