• Imprimeix

Recull de la normativa en seguretat alimentària, abril 2018

11/05/2018 10:05

Additius Alimentaris

Reglament (UE) 2018/627 de la Comissió, de 20 d'abril de 2018, que corregeix determinades versions lingüístiques del Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre additius alimentaris.

 

Carn d'aus de corral

Correcció d'errors del Reglament d'Execució (UE) núm. 652/2012 de la Comissió, de 13 de juliol de 2012, que rectifica el Reglament (CE) núm. 543/2008 pel qual s'estableixen normes de desenvolupament del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell pel que fa a les normes de comercialització de la carn d'aus de corral.

 

Criteris microbiològics

Correcció d'errors del Reglament (UE) 2017/1495 de la Comissió, de 23 d'agost de 2017, que modifica el Reglament (CE) núm. 2073/2005 pel que fa a Campylobacter en canals de pollastres d'engreix.

 

Guies comunitàries de bones pràctiques

Comunicació de la Comissió sobre guies comunitàries de bones pràctiques (2018 / C 128/03).

 

Importació/Exportació

Reglament d'Execució (UE) 2018/562 de la Comissió, de 9 d'abril de 2018, que modifica el Reglament d'Execució (UE) 1354/2011, pel qual s'obren contingents aranzelaris anuals de la Unió de bestiar oví i caprí i de carn d'oví i cabrum.

 

Influença aviària

Decisió d'Execució (UE) 2018/623 de la Comissió, de 20 d'abril de 2018, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució (UE) 2017/247, sobre les mesures de protecció en relació amb els brots de grip aviària altament patògena en determinats Estats membres.

Decisió d'Execució (UE) 2018/642 de la Comissió, de 25 d'abril de 2018, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució (UE) 2017/247, sobre les mesures de protecció en relació amb els brots de grip aviària altament patògena en determinats Estats membres.

 

Laboratoris

Ordre PRA /379/2018, de 11 d'abril, per la qual es designa a l'Entitat Nacional d'Acreditació com a òrgan d'avaluació i certificació de les bones pràctiques de laboratori en assajos no clínics d'additius, aromes i enzims alimentaris, nous aliments i coadjuvants tecnològics.

Reglament Delegat (UE) 2018/631 de la Comissió, de 7 de febrer de 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant l'establiment de laboratoris de referència de la Unió Europea per les plagues dels vegetals.

Decisió d'Execució (UE) 2018/662 de la Comissió, de 27 d'abril de 2018, per la qual es designa el laboratori de referència de la Unió Europea per a la influença aviària i la malaltia de Newcastle, i per la qual es modifica el annex VII de la Directiva 2005/94 / CE del Consell.

 

Medicaments veterinaris

Reial Decret 191/2018, de 6 d'abril, pel qual s'estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d'antibiòtics destinats a animals productors d'aliments per a consum humà, i es modifiquen diversos reials decrets en matèria de ramaderia.

Reglament d'Execució (UE) 2018/520 de la Comissió, de 28 de març de 2018, que modifica el Reglament (UE) 37/2010 per classificar la substància nafta dissolvent, aromàtica lleugera pel que fa al seu límit màxim de residus.

Reglament d'Execució (UE) 2018/523 de la Comissió, de 28 de març de 2018, que modifica el Reglament (UE) 37/2010 per classificar la substància fluazurón pel que fa al seu límit màxim de residus.

 

Pinsos

Comunicació de la Comissió (2018/C 133/02) Orientacions sobre l'ús com a pinsos d'aliments que ja no estan destinats al consum humà

 

Plaguicides

Reglament d'Execució (UE) 2018/524 de la Comissió, de 28 de març de 2018, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes de aprovació de les substàncies actives Bacillus subtilis (Cohn 1872), cep QST 713, idèntica a la soca AQ 713, ciprodinil, clodinafop, clopiralida, diclorprop-P, fosetil, mepanipirima, metconazol, metrafenona, pirimetanil, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, cep MA 342, quinoxifeno, rimsulfurona, spinosad, tiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofòs-metil, triclopir, trinexapac, triticonazol i ziram.

Reglament d'Execució (UE) 2018/555 de la Comissió, de 9 d'abril de 2018, relatiu a un programa plurianual coordinat de control de la Unió per 2019, 2020 i 2021 destinat a garantir el respecte dels límits màxims de residus de plaguicides en els aliments d'origen vegetal i animal i a avaluar el grau d'exposició dels consumidors a aquests residus.

Reglament (UE) 2018/605 de la Comissió, de 19 d'abril de 2018, pel qual es modifica l'annex II del Reglament (CE) 1107/2009 a l'establir criteris científics per a la determinació de les propietats d'alteració endocrina.

Reglament d'Execució (UE) 2018/660 de la Comissió, de 26 d'abril de 2018, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa bentazona d'acord amb el Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) 540/2011 de la Comissió.

 

Política alimentària integral a la UE

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre «Contribució de la societat civil al desenvolupament d'una política alimentària integral a la UE» (Dictamen d'iniciativa) (2018 / C 129/04).

 

Preparats per a lactants i de continuació

Reglament Delegat (UE) 2018/561 de la Comissió, de 29 de gener de 2018, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/127 pel que fa als requisits sobre proteïnes dels preparats de continuació.