• Imprimeix

Recull de la normativa en seguretat alimentària, agost 2018

06/09/2018 14:09

Additius

Correcció d'errors del Reglament (UE) 923/2014 de la Comissió, de 25 d'agost de 2014, que modifica l'annex II del Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la utilització de laques d'alumini de riboflavina (E 101) i cotxinilla, àcid carmínic i carmins (E 120) en determinades categories d'aliments i l'annex del Reglament (UE) 231/2012 pel que fa a les especificacions per a la riboflavina (E 101).

 

Aigües de consum humà

Reial Decret 902/2018, de 20 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, i les especificacions dels mètodes d'anàlisi del Reial Decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per a consum humà, i del Reial Decret 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés d'elaboració i comercialització d'aigües preparades envasades per al consum humà.

 

Aliment nou

Reglament d'Execució (UE) 2018/1122 de la Comissió, de 10 d'agost de 2018, pel qual s'autoritza la comercialització de la sal disòdica de Pirroloquinolina quinona com a nou aliment d'acord amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1123 de la Comissió, de 10 d'agost de 2018, pel qual s'autoritza la comercialització de clorur d'1-metilnicotinamida com a nou aliment d'acord amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1132 de la Comissió, de 13 d'agost de 2018, pel qual s'autoritza la modificació de la denominació i dels requisits específics d'etiquetatge del nou aliment zeaxantina sintètica d'acord amb el Reglament (UE) 2015 / 2283 del Parlament Europeu i del Consell i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1133 de la Comissió, de 13 d'agost de 2018, pel qual s'autoritza la comercialització de les parts aèries dessecades de Hoodia parviflora com a nou aliment d'acord amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.

 

Aromes

Correcció d'errors del Reglament d'Execució (CE) 872/2012 de la Comissió, d'1 d'octubre de 2012, pel qual s'adopta la llista de substàncies aromatitzants prevista en el Reglament (CE) 2232/96 del Parlament Europeu i del Consell, s'inclou la llista a l'annex i del Reglament (CE) 334/2008 del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen el Reglament (CE) 1565/2000 de la Comissió i la Decisió 1999/217 / CE de la Comissió.

 

Begudes espirituoses

Reglament (UE) 2018/1098 de la Comissió, de 2 d'agost de 2018, que modifica i corregeix l'annex III del Reglament (CE) 110/2008 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetatge i protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses.

 

Biocides

Reglament d'Execució (UE) 2018/1129 de la Comissió, de 13 d'agost de 2018, pel qual s'aprova l'ús del acetamiprid com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 18.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1130 de la Comissió, de 13 d'agost de 2018, pel qual s'aprova l'ús de la cipermetrina com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 18.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1131 de la Comissió, de 13 d'agost de 2018, pel qual s'aprova l'ús del penflufeno com a substància activa en biocides del tipus de producte 8.

 

Grip aviària d'alta patogenicitat

Decisió d'Execució (UE) 2018/1136 de la Comissió, de 10 d'agost de 2018, sobre mesures de reducció de riscos i de reforç de la bioseguretat i sistemes de detecció precoç en relació amb els riscos que plantegen les aus silvestres pel que fa a la transmissió dels virus de la grip aviària d'alta patogenicitat a les aus de corral [notificada amb el nombre C (2018) 5243].

 

Importació

Reglament d'Execució (UE) 2018/1120 de la Comissió, de 10 d'agost de 2018, pel qual es modifica l'annex I del Reglament (UE) núm. 605/2010 pel que fa a la llista de tercers països o zones dels tercers països a partir dels quals està autoritzada la introducció en la Unió Europea de partides de llet crua, productes lactis, calostre i productes a base de calostre.

Decisió d'Execució (UE) 2018/1137 de la Comissió, de 10 d'agost de 2018, relativa a la supervisió, els controls fitosanitaris i les mesures que s'han de prendre en relació amb el material d'embalatge de fusta per al transport de mercaderies originàries de determinats tercers països [notificada amb el nombre C (2018) 5245].

 

Màster en Zoonosis i Una Sola Salut (One Health). UAB

Resolució de 27 de juliol de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es publica el pla d'estudis de Màster en Zoonosis i Una Sola Salut (One Health).

 

Oli d'oliva

Reial Decret 861/2018, de 13 de juliol, pel qual s'estableix la normativa bàsica en matèria de declaracions obligatòries dels sectors de l'oli d'oliva i les olives de taula i pel qual es modifica el Reial Decret 772/2017, de 28 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola.

Reglament Delegat (UE) 2018/1096 de la Comissió, de 22 de maig de 2018, que modifica el Reglament d'Execució (UE) 29/2012 pel que fa als requisits aplicables a determinades indicacions de l'etiquetatge de l'oli d' oliva.

 

Organismes modificats genèticament

Decisió d'Execució (UE) 2018/1109 de la Comissió, d'1 d'agost de 2018, per la qual es renova l'autorització de comercialització de productes que continguin, es componguin o s'hagin produït a partir de blat de moro modificat genèticament 59.122 (des- 59122-7) d'acord amb el Reglament (CE) 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el nombre C (2018) 4978].

Decisió d'Execució (UE) 2018/1110 de la Comissió, de 3 d'agost de 2018, per la qual s'autoritza la comercialització de productes que continguin blat de moro modificat genèticament 1507 × 59.122 × MON 810 × NK603 o blat de moro modificat genèticament que combini dos o tres dels esdeveniments únics 1507, 59.122, MON 810 i NK603, que estiguin compostos d'aquests blats de moro o que hagin estat produïts a partir d'ells, i per la qual es deroguen les Decisions 2009/815/CE de 2010/428/UE i 2010/432/UE [notificada amb el nombre C (2018) 4937].

 

Decisió d'Execució (UE) 2018/1111 de la Comissió, de 3 d'agost de 2018, per la qual s'autoritza la comercialització de productes que continguin, es componguin o s'hagin produït a partir de blat de moro modificat genèticament MON 87.427 × MON 89034 × NK603 (MON-87.427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) i de blat de moro modificat genèticament que combini dos dels esdeveniments MON 87.427, MON 89034 i NK 603, i per la qual es deroga la Decisió 2010/420/UE [notificada amb el nombre C (2018) 5014].

Decisió d'Execució (UE) 2018/1112 de la Comissió, de 3 d'agost de 2018, per la qual es renova l'autorització de comercialització de productes que continguin, es componguin o s'hagin produït a partir de blat de moro modificat genèticament GA21 (Mon- ØØØ21-9) d'acord amb el Reglament (CE) 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el nombre C (2018) 5020].

Decisió d'Execució (UE) 2018/1113 de la Comissió, de 3 d'agost de 2018, per la qual es renova l'autorització de comercialització d'aliments i pinsos produïts a partir de la remolatxa sucrera modificada genèticament H7-1 (KM-ØØØH71- 4) d'acord amb el Reglament (CE) 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el nombre C (2018) 5029].

Resolució del Parlament Europeu, de 17 de maig de 2017, sobre el projecte de Decisió d'Execució de la Comissió per la qual s'autoritza la comercialització de productes que contenen, es componen o s'han produït a partir de cotó modificat genèticament GHB119 (BCS- GHØØ5-8) d'acord amb el Reglament (CE) 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell (D050182 - 2017/2675 (RSP)) (2018/C307/07).

Resolució del Parlament Europeu, de 17 de maig de 2017, sobre el projecte de Decisió d'Execució de la Comissió per la qual s'autoritza la comercialització de productes que contenen, es componen o s'han produït a partir de blat de moro modificat genèticament DAS-40278- 9 amb acord amb el Reglament (CE) 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell sobre aliments i pinsos modificats genèticament (D050183 -2017/2674 (RSP)) (2018/C307/08).

Correcció d'errors de la Decisió d'Execució (UE) 2018/1109 de la Comissió, d'1 d'agost de 2018, per la qual es renova l'autorització de comercialització de productes que continguin, es componguin o s'hagin produït a partir de blat de moro modificat genèticament 59.122 (DAS-59122-7) d'acord amb el Reglament (CE) 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell.

Correcció d'errors de la Decisió d'Execució (UE) 2018/1110 de la Comissió, de 3 d'agost de 2018, per la qual s'autoritza la comercialització de productes que continguin blat de moro modificat genèticament 1507 × 59.122 × MON 810 × NK603 o blat de moro modificat genèticament que combini dos o tres dels esdeveniments únics 1507, 59.122, MON 810 i NK603, que estiguin compostos d'aquests blats de moro o que hagin estat produïts a partir d'ells, i per la qual es deroguen les Decisions 2009/815/CE, 2010/428/UE i 2010/432/UE.

 

Reducció del malbaratament i seguretat alimentària

Resolució del Parlament Europeu, de 16 de maig de 2017, sobre la iniciativa sobre l'ús eficient dels recursos: reduir el malbaratament d'aliments, millorar la seguretat alimentària (2016/2223 (INI)).

 

Vins

Reglament d'Execució (UE) 2018/1146 de la Comissió, de 7 de juny de 2018, que modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/892, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1308 / 2013 del Parlament Europeu i del Consell en els sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses transformades i el Reglament (CE) 606/2009, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 479/2008 del Consell pel que fa a les categories de productes vitícoles, les pràctiques enològiques i les restriccions aplicables.