• Imprimeix

Recull de la normativa en seguretat alimentària, desembre 2017

11/01/2018 09:01

Aliments i Ingredients Nous

 • Decisió d'Execució (UE) 2017/2353 de la Comissió, de 14 de desembre de 2017, per la qual s'autoritza la comercialització d'oli d'Calanus finmarchicus com a nou ingredient alimentari conformement al Reglament (CE) 258/97 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Decisió d'Execució (UE) 2017/2354 de la Comissió, de 14 de desembre de 2017, per la qual s'autoritza una extensió dels usos de les llavors de chía (Salvia hispanica) com a nou ingredient alimentari conformement al Reglament (CE) 258/97 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Decisió d'Execució (UE) 2017/2355 de la Comissió, de 14 de desembre de 2017, per la qual s'autoritza la posada en el mercat de xampinyons tractats amb radiació ultraviolada (UV) com a nou aliment conformement al Reglament (CE) 258 / 97 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Decisió d'Execució (UE) 2017/2373 de la Comissió, de 14 dedesembre de 2017, per la qual s'autoritza la comercialització de l'hidroxitirosol com a nou ingredient alimentari conformement al Reglament (CE) 258/97 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Decisió d'Execució (UE) 2017/2375 de la Comissió, de 15 de desembre de 2017, per la qual s'autoritza la posada en el mercat de l'àcid N-acetil-D-neuramínico com a nou ingredient alimentari, conformement al Reglament (CE ) 258/97 del Parlament Europeu i del Consell.

Contaminants

 • Reglament (UE) 2017/2229 de la Comissió, de 4 de desembre de 2017, que modifica l'annex I de la Directiva 2002/32 / CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als continguts màxims de plom, mercuri, melamina i decoquinat.

Control oficial Importacions Pinsos i aliments d'origen no animal

 • Reglament d'Execució (UE) 2017/2298 de la Comissió, de 12 de desembre de 2017, que modifica el Reglament (CE) 669/2009, pel qual s'aplica el Reglament (CE) 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la intensificació dels controls oficials de les importacions de determinats pinsos i aliments d'origen no animal.

Criteris microbiològics

Fertilitzants

 • Reial Decret 999/2017, de 24 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants.

Glifosat

 • Reglament d'Execució (UE) 2017/2324 de la Comissió, de 12 de desembre de 2017, que renova l'aprovació de la substància activa glifosat d'acord amb el Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) 540/2011 de la Comissió.

Guies de Pràctiques correctes d'higiene

 • Nota de la Comissió sobre la guia europea de pràctiques correctes d'higiene per a l'elaboració de formatges i productes làctics artesans (2017/C 440/01)

Informació al consumidor al·lèrgens

 • Comunicació de la Comissió, de 13 de juliol de 2017, relativa a la informació alimentària facilitada sobre les substàncies o productes que causen al·lèrgies o intoleràncies, segons figuren a l'annex II del Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.

Producció ecològica

 • Reglament d'Execució (UE) 2017/2273 de la Comissió, de 8 de desembre de 2017, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control.
 • Reglament d'Execució (UE) 2017/2329 de la Comissió, de 14 de desembre de 2017, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països.