• Imprimeix

Recull de la normativa en seguretat alimentària, desembre 2018

03/01/2019 15:01

Alimentació animal

Reglament (UE) 2018/1903 de la Comissió, de 5 de desembre de 2018, pel qual es corregeixen els annexos IV, VI i VII del Reglament (CE) núm. 767/2009 del Parlament Europeu i del Consell, sobre la comercialització i la utilització dels pinsos, així com determinades versions lingüístiques dels annexos II, IV, V i VI de l'esmentat Reglament.

 

Aliments nous

Reglament d'Execució (UE) 2018/1991 de la Comissió, de 13 de desembre de 2018, pel qual s'autoritza la comercialització de baies de Lonicera caerulea L. com a aliment tradicional d'un tercer país d'acord amb el Reglament (UE) 2015 2283 del Parlament Europeu i del Consell i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470.

Reglament d'Execució (UE) 2018/2016 de la Comissió, de 18 de desembre de 2018, pel qual s'autoritza la comercialització de grans descortezados de Digitaria exilis com a aliment tradicional d'un tercer país d'acord amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/2017 de la Comissió, de 18 de desembre de 2018, pel qual s'autoritza la comercialització de xarop de Sorghum bicolor (L.) Moench com a aliment tradicional d'un tercer país d'acord amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.

 

Aliments per a grups específics

Reial Decret 1412/2018, de 3 de desembre, pel qual es regula el procediment de comunicació de posada en el mercat dels aliments per a grups específics de població.

 

Aliments i pinsos modificats genèticament

Decisió d'Execució (UE) 2018/2045 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, per la qual es renova l'autorització de comercialització de productes que continguin, es componguin o s'hagin produït a partir de blat de moro modificat genèticament NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell.

Decisió d'Execució (UE) 2018/2046 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, per la qual s'autoritza la comercialització de productes que continguin, es componguin o s'hagin produït a partir de blat de moro modificat genèticament MON 87.427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59.122 i de blat de moro modificat genèticament que combini dos, tres o quatre dels esdeveniments únics MON 87.427, MON 89034, 1507, MON 88017 i 59.122, i per la qual es deroga la Decisió 2011/366 / UE.

 

Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)

Interconnexió de les organitzacions que actuen en els àmbits compresos en la comesa de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)

 

Begudes espirituoses

Comunicació - Consulta pública (2018 / C 446/09) - Noms de Mèxic que han de protegir-se com indicacions geogràfiques de begudes espirituoses a la Unió Europea.

 

Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària de Catalunya

RESOLUCIÓ SLT / 2852/2018, de 27 de novembre, per la qual s'accepta la renúncia, per raons personals, de dues vocals del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària i es n'acorda la substitució.

 

Contaminants químics

Reglament (UE) 2018/2005 de la Comissió, de 17 de desembre de 2018, que modifica l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH), pel que fa al ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP), el ftalat de dibutil (DBP), el ftalat de benzil i butil (BBP) i el ftalat de diisobutilo (DIBP).

Decisió d'Execució (UE) 2018/2013 de la Comissió, de 14 de desembre de 2018, sobre la identificació del 1,7,7-trimetil-3- (fenilmetilen) bicicle [2.2.1] heptan-2-ona (3 -benciliden-càmfora) com a substància extremadament preocupant d'acord amb l'article 57, lletra f), del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell.

 

Plaguicides

Reglament d'Execució (UE) 2018/1913 de la Comissió, de 6 de desembre de 2018, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa tribenurón d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1914 de la Comissió, de 6 de desembre de 2018, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa quinoxifeno d'acord amb el que disposa el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1915 de la Comissió, de 6 de desembre de 2018, pel qual s'aprova la substància activa Metschnikowia fructicola, soca NRRL I-27328, conformement al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1916 de la Comissió, de 6 de desembre de 2018, que modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a l'ampliació del període d'aprovació de la substància activa bispiribaco.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1917 de la Comissió, de 6 de desembre de 2018, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa flurtamona, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1981 de la Comissió, de 13 de desembre de 2018, pel qual es renova l'aprovació dels compostos de coure com substàncies actives candidates a la substitució de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió.

 

Residus en aliments d'origen animal

Reglament d'Execució (UE) 2018/1967 de la Comissió, de 12 de desembre de 2018, que modifica el Reglament (UE) núm. 37/2010 per classificar la substància paromomicina pel que fa al seu límit màxim de residus.

 

Sanitat animal

Reglament d'Execució (UE) 2018/1882 de la Comissió, de 3 de desembre de 2018, relatiu a l'aplicació de determinades normes de prevenció i control a categories de malalties enumerades a la llista i pel qual s'estableix una llista d'espècies i grups d'espècies que suposen un risc considerable per a la propagació d'aquestes malalties de la llista.

Decisió d'Execució (UE) 2018/1983 de la Comissió, de 26 d'octubre de 2018, per la qual es modifiquen els annexos I i II de la Decisió 2003/467 / CE pel que fa a la declaració de determinades regions d'Itàlia com oficialment indemnes de tuberculosi i de brucel·losi en relació amb els ramats bovins.

Pesta Porcina Africana:

Decisió d'Execució (UE) 2018/1995 de la Comissió, de 13 de desembre de 2018, per la qual s'aprova el pla per eradicar la pesta porcina africana en els porcs salvatges de determinades zones de Romania.

Decisió d'Execució (UE) 2018/2015 de la Comissió, de 17 de desembre de 2018, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució 2014/709 / UE, sobre mesures de control zoosanitàries relatives a la pesta porcina africana a determinats Estats membres.

 

Sanitat vegetal

Reglament d'Execució (UE) 2018/2018 de la Comissió, de 18 de desembre de 2018, pel qual s'estableixen normes específiques sobre el procediment que s'ha de seguir per dur a terme l'avaluació de riscos dels vegetals, productes vegetals o altres objectes d'alt risc a tenor de l'article 42, apartat 1, del Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell.

Reglament d'Execució (UE) 2018/2019 de la Comissió, de 18 de desembre de 2018, per la qual s'estableix una llista provisional de vegetals, productes vegetals i altres objectes d'alt risc, en el sentit de l'article 42 del Reglament (UE) 2016/2031, i una llista de vegetals per a la introducció en la Unió no s'exigeixen certificats fitosanitaris, de conformitat amb l'article 73 de l'esmentat Reglament.

 

TRACES

Correcció d'errors de la Decisió d'Execució (UE) 2018/719 de la Comissió, de 14 de maig de 2018, per la qual es modifica la Decisió 2009/821 / CE pel que fa a les llistes de llocs d'inspecció fronterers i unitats veterinàries del Traces.

 

Transports internacionals de mercaderies peribles

Esmenes a l'Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles i sobre vehicles especials utilitzats en aquests transports (ATP), adoptades a Ginebra el 7 d'octubre del 2016.

 

Xarxa de Laboratoris d'Alerta Biològica

Ordre PCI/1381/2018, de 18 de desembre, per la qual es regula la Xarxa de Laboratoris d'Alerta Biològica "Re-Lab".