• Imprimeix

Recull de la normativa en seguretat alimentària, juliol 2018

31/07/2018 14:07

Aliments nous

Reglament d'Execució (UE) 2018/1023 de la Comissió, de 23 de juliol de 2018, que corregeix el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 pel qual s'estableix la llista de la Unió de nous aliments.

Reglament d'Execució (UE) 2018/991 de la Comissió, de 12 de juliol de 2018, pel qual s'autoritza la comercialització de hidrolitzat de lisozim de clara d'ou de gallina com a nou aliment d'acord amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1011 de la Comissió, de 17 de juliol de 2018, pel qual s'autoritza l'ampliació dels nivells d'utilització dels xampinyons tractats amb radiació ultraviolada com a nou aliment, conformement al Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1018 de la Comissió, de 18 de juliol de 2018, pel qual s'autoritza l'ampliació de l'ús del llevat de fleca (Saccharomyces cerevisiae) tractada amb radiació ultraviolada com a nou aliment, conformement al Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1032 de la Comissió, de 20 de juliol de 2018, pel qual s'autoritza l'ampliació de l'ús de l'oli procedent de la microalga Schizochytrium sp. com a nou aliment, conformement al Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.

 

Benestar animal

Resolució de 19 de juny de 2018, de la Secretaria General de Sanitat i Consum, per la qual es publica el Conveni entre l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de Catalunya, en matèria d'assessorament científic sobre benestar animal.

 

Encefalopaties Espongiformes transmissibles

Reglament (UE) 2018/969 de la Comissió, de 9 de juliol de 2018, pel qual es modifica l'annex V del Reglament (CE) 999/2001 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits d'extracció dels materials especificats de risc dels petits remugants.

 

Grip aviària

Decisió d'Execució (UE) 2018/1044 de la Comissió, de 23 de juliol de 2018, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució (UE) 2017/247, sobre les mesures de protecció en relació amb els brots de grip aviària altament patògena en determinats Estats membres.

 

Importació

Decisió d'Execució (UE) 2018/935 de la Comissió, de 28 de juny de 2018, que modifica la Decisió d'Execució 2014/88/UE, per la qual se suspenen temporalment les importacions procedents de Bangla Desh de productes alimentaris que estiguin compostos de fulles de bètel (Piper betle) o que les continguin, pel que fa al seu període d'aplicació.

Reglament d'Execució (UE) 2018/941 de la Comissió, de 2 de juliol de 2018, que modifica el Reglament (CE) 669/2009, pel qual s'aplica el Reglament (CE) 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la intensificació dels controls oficials de les importacions de determinats pinsos i aliments d'origen no animal, i el Reglament d'Execució (UE) 885/2014 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/949 de la Comissió, de 3 de juliol de 2018, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països.

Reglament d'Execució (UE) 2018/981 de la Comissió, de 11 de juliol de 2018, pel qual es modifica la llista d'establiments brasilers des dels que estan permeses les importacions en la Unió de productes de la pesca destinats al consum humà.

 

Límit màxim de residus de plaguicides

Reglament (UE) 2018/960 de la Comissió, de 5 de juliol de 2018, pel qual es modifiquen els annexos II i III del Reglament (CE) 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell quant als límits màxims de residus de lambda-cihalotrina en determinats productes.

Reglament (UE) 2018/1049 de la Comissió, de 25 de juliol de 2018, pel qual es modifica l'annex I del Reglament (CE) 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell.

 

Malalties transmissibles subjectes a vigilància epidemiològica

Decisió d'Execució (UE) 2018/945 de la Comissió, de 22 de juny de 2018, sobre malalties transmissibles i problemes sanitaris especials relacionats que han d'estar subjectes a vigilància epidemiològica, així com les definicions de casos pertinents

 

Plaguicides

Comunicació de la Comissió relativa a una llista de substàncies actives potencialment de baix risc aprovades per a ús fitosanitari

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1019 de la Comisión, de 18 de juliol de 2018, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa oxasulfurón d'acord amb el que disposa el Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 540/2011 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1043 de la Comissió, de 24 de juliol de 2018, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa fenamidona, de conformitat amb el Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 540/2011 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1060 de la Comissió, de 26 de juliol de 2018, que renova l'aprovació de la substància activa trifloxistrobina d'acord amb el Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) 540/2011 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1061 de la Comissió, de 26 de juliol de 2018, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa carfentrazona-etil d'acord amb el Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 540/2011 de la Comissió.

 

Venda directa llet crua

Decret 163/2018, de 17 de juliol, de venda directa de llet crua de vaca.