• Imprimeix

Recull de la normativa en seguretat alimentària, juny 2018

03/07/2018 10:07

Aigües superficials

Decisió d'Execució (UE) 2018/840 de la Comissió, de 5 de juny de 2018, per la qual s'estableix una llista d'observació de substàncies a l'efecte de seguiment a nivell de la Unió en l'àmbit de la política d'aigües, de conformitat amb la Directiva 2008/105/CE del Parlament Europeu i del Consell, i es deroga la Decisió d'Execució (UE) 2015/495 de la Comissió.

 

Envasos i residus d’envasos

Directiva (UE) 2018/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 94/62 / CE relativa als envasos i residus d'envasos.

 

Influença aviària

Decisió d'Execució (UE) 2018/821 de la Comissió, d'1 de juny de 2018, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució (UE) 2017/247, sobre les mesures de protecció en relació amb els brots de grip aviària altament patògena en determinats Estats membres.

Decisió d'Execució (UE) 2018/894 de la Comissió, de 21 de juny de 2018, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució (UE) 2017/247, sobre les mesures de protecció en relació amb els brots de grip aviària altament patògena en determinats Estats membres.

Decisió d'Execució (UE) 2018/894 de la Comissió, de 21 de juny de 2018, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució (UE) 2017/247, sobre les mesures de protecció en relació amb els brots de grip aviària altament patògena en determinats Estats membres.

 

Informació alimentària facilitada al consumidor

2018/C 196/01 Comunicació de la Comissió sobre preguntes i respostes relatives a l'aplicació del Reglament (UE) núm 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell sobre la informació alimentària facilitada al consumidor

 

Límits màxims de residus de plaguicides

Reglament (UE) 2018/832 de la Comissió, de 5 de juny de 2018, pel qual es modifiquen els annexos II, III i V del Reglament (CE) 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als límits màxims de residus de ciantraniliprol, cimoxanil, deltametrin, difenoconazol, fenamidona, flubendiamida, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepicuat, metazaclor, propamocarbo, propargita, pirimetanil, sulfoxaflor i trifloxistrobina en o sobre determinats productes.

 

Materials en contacte amb els aliments

Reglament (UE) 2018/831 de la Comissió, de 5 de juny de 2018, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 10/2011, sobre materials i objectes plàstics destinats a entrar en contacte amb aliments.

 

Plaguicides

Decisió d'Execució de la Comissió, de 6 de juny de 2018, relativa a l'establiment del programa de treball per a l'avaluació de les sol·licituds de renovació d'aprovacions de les substàncies actives que expiren el 2022, 2023 i 2024, de conformitat amb el Reglament ( CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell.

Reglament d'Execució (UE) 2018/917 de la Comissió, de 27 de juny de 2018, que modifica el Reglament d'Execució (UE) 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives alfa-cipermetrina, beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, capten, carbone, clorprofam, ciazofamida, desmedifam, dimetoat, dimetomorfo, dicuat, etefon, etoprofos, etoxazol, famoxadona, fenamidona, fenamifòs, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet , foramsulfurón, formetanat, Gliocladium catenulatum cep: J1446, isoxaflutol, metalaxilo-m, metiocarb, metoxifenozida, metribuzin, milbemectina, oxasulfurón, Paecilomyces lilacinus soca 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazole, pimetrozina i s-metolaclor.

 

Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària

RESOLUCIÓ ARP/1217/2018, de 4 de juny, per la qual és convoca la XVII edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2018.

 

Producció ecològica

Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell

 

Residus

Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus.

Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l'abocament de residus.