• Imprimeix

Recull de la normativa en seguretat alimentària, novembre 2018

04/12/2018 13:12

 

Aliments nous

Reglament d'Execució (UE) 2018/1648 de la Comissió, de 29 d'octubre de 2018, pel qual s'autoritza la comercialització de xilooligosacáridos com a nou aliment d'acord amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.

 

Aromes

Reglament (UE) 2018/1649 de la Comissió, de 5 de novembre de 2018, pel qual es modifica l'annex I del Reglament (CE) 1334/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la retirada de diverses substàncies aromatitzants de la llista de la Unió.

 

Begudes espirituoses

Reglament (UE) 2018/1670 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2018, pel qual es modifica el Reglament (CE) 110/2008 pel que fa a les quantitats nominals per a la comercialització a la Unió de shochu de destil·lació única produït en alambí i embotellat al Japó.

Reglament (UE) 2018/1871 de la Comissió, de 23 de novembre de 2018, pel qual es registra una indicació geogràfica de beguda espirituosa a l'annex III del Reglament (CE) 110/2008 [ «Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» (IG)].

Reglament (UE) 2018/1850 de la Comissió, de 21 de novembre de 2018, pel qual es registra una indicació geogràfica de beguda espirituosa a l'annex III del Reglament (CE) 110/2008 [ «Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte »(IG)]

 

Benestar animal

Informe Especial núm. 31/2018 - «Benestar animal a la UE: reduir la diferència entre uns objectius ambiciosos i la seva aplicació pràctica».

 

Biocides

Reglament d'Execució (UE) 2018/1853 de la Comissió, de 27 de novembre de 2018, pel qual es concedeix una autorització de la Unió per a la família de biocides «TEAT disinfectants biocidal product family of CVAS».

 

Etiquetatge

Decisió (UE) 2018/1701 de la Comissió, de 7 de novembre de 2018, sobre la proposta d'iniciativa ciutadana titulada «Etiquetatge obligatori dels aliments com no vegetarians/vegetarians/vegans».

 

Identificació i registre d'animals

Decisió d'Execució (UE) 2018/1669 de la Comissió, de 6 de novembre de 2018, que deroga la Decisió 2006/80 / CE, per la qual es concedeix a determinats Estats membres l'excepció prevista en l'article 3, apartat 2, de la Directiva 92/102/CEE del Consell, relativa a la identificació i al registre d'animals. 

 

Importació

Reglament d'Execució (UE) 2018/1660 de la Comissió, de 7 de novembre de 2018, pel qual s'imposen condicions especials a la importació de determinats aliments d'origen no animal procedents de determinats tercers països a causa dels riscos de contaminació per residus de plaguicides, pel qual es modifica el Reglament (CE) 669/2009 i pel qual es deroga el Reglament d'Execució (UE) 885/2014.

Decisió d'Execució (UE) 2018/1668 de la Comissió, de 6 de novembre de 2018, per la qual es modifica l'annex I de la Decisió 2006/766/CE pel que fa a l'entrada corresponent als Estats Units d'Amèrica en la llista de tercers països i territoris des dels quals s'autoritzen les importacions de mol·luscs bivalves, equinoderms, tunicats i gasteròpodes marins vius, refrigerats, congelats o transformats destinats a l'alimentació humana.

 

Marc per a la lliure circulació de dades no personals a la Unió Europea

Reglament (UE) 2018/1807 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de novembre de 2018, relatiu a un marc per a la lliure circulació de dades no personals a la Unió Europea.

 

Observatori del Comerç 4.0

Resolució de 25 d'octubre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Comerç, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 11 d'octubre de 2018, pel qual es crea l'Observatori del Comerç 4.0.

 

Organismes modificats genèticament

Decisió d'Execució (UE) 2018/1790 de la Comissió, de 16 de novembre de 2018, que deroga la Decisió 2002/623/CE, per la qual s'estableixen unes notes d'orientació sobre l'avaluació del risc per al medi ambient dels organismes modificats genèticament.

 

Productes fitosanitaris

Reglament d'Execució (UE) 2018/1659 de la Comissió, de 7 de novembre de 2018, que modifica el Reglament d'Execució (UE) 844/2012 en atenció als criteris científics per a la determinació de les propietats d'alteració endocrina introduïts pel Reglament (UE) 2018/605.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1796 de la Comissió, de 20 de novembre de 2018, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives amidosulfuron, bifenox, clorpirifòs, clorpirifòs-metil, clofentecina, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, dimoxistrobina, fenoxaprop-P, fenpropidina, lenacil, mancoceb, mecoprop-P, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, piraclostrobina, piriproxifeno i tritosulfuron.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1865 de la Comissió, de 28 de novembre de 2018, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa propiconazol, de conformitat amb el Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 540/2011 de la Comissió.

 

Resistència als antibiòtics

Ordre PCI / 1157/2018, de 31 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre SSI/889/2017, de 15 de setembre, per la qual es creen els Premis "Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics" i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió dels mateixos.

 

Sanitat animal

Influença aviària

Reglament d'Execució (UE) 2018/1650 de la Comissió, de 5 de novembre de 2018, pel qual es modifica l'annex I del Reglament (CE) 798/2008 pel que fa a les entrades corresponents a Canadà, Estats Units i Rússia en la llista de tercers països, territoris, zones o compartiments des dels quals estan permesos la importació en la Unió o el trànsit per aquesta de determinades mercaderies d'aus de corral, en relació amb la influença aviària d'alta patogenicitat.

Decisió d'Execució (UE) 2018/1687 de la Comissió, de 7 de novembre de 2018, que modifica la Decisió 2007/25/CE, relativa a determinades mesures de protecció enfront de la grip aviària altament patògena i als desplaçaments d'aus de companyia que arriben amb els seus propietaris a la Comunitat, pel que fa al seu període d'aplicació.

Decisió d'Execució (UE) 2018/1842 de la Comissió, de 22 de novembre de 2018, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució (UE) 2017/247 sobre les mesures de protecció en relació amb els brots de grip aviària altament patògena en determinats Estats membres.

Pesta Porcina Africana

Decisió d'Execució (UE) 2018/1689 de la Comissió, de 8 de novembre de 2018, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució 2014/709/ UE, sobre mesures de control zoosanitàries relatives a la pesta porcina africana a determinats Estats membres.

Decisió d'Execució (UE) 2018/1698 de la Comissió, de 9 de novembre de 2018, relativa a determinades mesures de protecció pel que fa a la pesta porcina africana a Bulgària.

Decisió d'Execució (UE) 2018/1856 de la Comissió, de 27 de novembre de 2018, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució 2014/709/UE, sobre mesures de control zoosanitàries relatives a la pesta porcina africana a determinats Estats membres.