• Imprimeix

Recull de la normativa en seguretat alimentària, octubre 2018

09/11/2018 10:11

Additius alimentaris

Reglament (UE) 2018/1461 de la Comissió, de 28 de setembre de 2018, que modifica l'annex II del Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 de la Comissió pel que fa a l'ús de la hidroxipropilcelulosa de baixa substitució (l-HPC) en complements alimentaris.

Reglament (UE) 2018/1462 de la Comissió, de 28 de setembre de 2018, que modifica l'annex del Reglament (UE) 231/2012, pel qual s'estableixen especificacions per als additius alimentaris que figuren en els annexos II i III del Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les especificacions per a determinats èsters de sorbitano (e 491, monoestearato de sorbitano, e 492, triestearato de sorbitano i e 495, monopalmitato de sorbitano).

Reglament (UE) 2018/1472 de la Comissió, de 28 de setembre de 2018, pel qual es modifica l'annex II del Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell i l'annex del Reglament (UE) 231/2012 de la Comissió pel que fa a l'additiu E 120 (cotxinilla, àcid carmínic, carmins).

Reglament (UE) 2018/1481 de la Comissió, de 4 d'octubre de 2018, pel qual es modifiquen els annexos II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 de la Comissió pel que fa al galat de octil (E 311) i al gal·lat de dodecilo (E312).

Reglament (UE) 2018/1497 de la Comissió, de 8 d'octubre de 2018, pel qual es modifica l'annex II del Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la categoria d'aliments 17 i la utilització d'additius alimentaris en complements alimentaris.

 

Aigües destinades al consum humà

COM (2017) 753: Proposta de DIRECTIVA DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.

 

Aliments nous

Reglament d'Execució (UE) 2018/1631 de la Comissió, de 30 d'octubre de 2018, pel qual s'autoritza la comercialització d'extracte de nabiu vermell en pols com a nou aliment d'acord amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1632 de la Comissió, de 30 d'octubre de 2018, pel qual s'autoritza la comercialització d'aïllat de proteïnes de sèrum bàsic de llet de vaca com a nou aliment d'acord amb el Reglament (UE) 2015 / 2283 del Parlament Europeu i del Consell i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1633 de la Comissió, de 30 d'octubre de 2018, pel qual s'autoritza la comercialització de concentrat de pèptids de gambetes refinat com a nou aliment d'acord amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.

 

Aromes

Reglament (UE) 2018/1482 de la Comissió, de 4 d'octubre de 2018, pel qual es modifica l'annex I del Reglament (CE) 1334/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la cafeïna i la teobromina.

 

Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)

Interconnexió de les organitzacions que actuen en els àmbits compresos en la comesa de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).

 

Biocides

Decisió d'Execució (UE) 2018/1622 de la Comissió, de 29 d'octubre de 2018, relativa a la no aprovació de determinades substàncies actives en biocides de conformitat amb el Reglament (UE) 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell

Decisió d'Execució (UE) 2018/1623 de la Comissió, de 29 d'octubre de 2018, de conformitat amb l'article 3, apartat 3, del Reglament (UE) 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, sobre els mosquits infectats artificialment per Wolbachia amb fins de control de vectors.

 

Declaracions de propietats saludables

Reglament (UE) 2018/1555 de la Comissió, de 17 d'octubre de 2018, pel qual es denega l'autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments relatives a la reducció del risc de malaltia.

Reglament (UE) 2018/1556 de la Comissió, de 17 d'octubre de 2018, pel qual es denega l'autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.

 

Límit Màxim de Residus de Plaguicides

Correcció d'errors del Reglament (UE) 2018/832 de la Comissió, de 5 de juny de 2018, pel qual es modifiquen els annexos II, III i V del Reglament (CE) 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als límits màxims de residus de ciantraniliprol, cimoxanil, deltametrin, difenoconazol, fenamidona, flubendiamida, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepicuat, metazaclor, propamocarbo, propargita, pirimetanil, sulfoxaflor i trifloxistrobina en o sobre determinats productes.

Reglament (UE) 2018/1514 de la Comissió, de 10 d'octubre de 2018, que modifica els annexos II, III i IV del Reglament (CE) 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell quant als límits màxims de residus de abamectina, acibenzolar-S-metil, clopiralida, emamectina, fenhexamida, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamida, Pasteuria nishizawae pN1, talc E553B i tebuconazol en determinats productes.

Reglament (UE) 2018/1515 de la Comissió, de 10 d'octubre de 2018, que modifica els annexos III i V del Reglament (CE) 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als límits màxims de residus de difenilamina i oxadixilo en determinats productes.

Reglament (UE) 2018/1516 de la Comissió, de 10 d'octubre de 2018, que modifica els annexos II i III del Reglament (CE) 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als límits màxims de residus de penoxsulam, triflumizol i triflumurón en determinats productes.

 

Laboratori de Referència

Reglament d'Execució (UE) 2018/1587 de la Comissió, de 22 d'octubre de 2018, pel qual es revoca la designació de l'Istituto Superiore di Sanità, Roma, Itàlia, com a laboratori europeu de referència per als residus enumerats en l'annex I , grup B, punt 3), lletra c), de la Directiva 96/23 / CE.

 

Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar social

Resolució de 18 de setembre de 2018, de la Subsecretaria, per la qual s'adapten determinades característiques de la seu electrònica del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

 

Organismes Modificats Genèticament

Ordre APA / 1083/2018, de 8 d'octubre, per la qual es dicten mesures per evitar la contaminació transfronterera derivada del cultiu de blat de moro modificat genèticament feia els estats membres veïns en els quals estigui prohibit el cultiu d'aquests organismes modificats genèticament.

 

Producció ecològica

Correcció d'errors del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell .

Correcció d'errors del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) 834 / 2007 del Consell.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1584 de la Comissió, de 22 d'octubre de 2018, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control.

 

Productes Fitosanitaris

Reglament d'Execució (UE) 2018/1495 de la Comissió, de 8 d'octubre de 2018, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 540/2011 pel que fa a les condicions d'aprovació de la substància activa malation.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1500 de la Comissió, de 9 d'octubre de 2018, sobre la no renovació de l'aprovació de la substància activa tiram, pel qual es prohibeixen l'ús i la venda de llavors tractades amb productes fitosanitaris que la continguin, d'acord amb el que disposa el Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 540/2011 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1501 de la Comissió, de 9 d'octubre de 2018, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa pimetrozina, de conformitat amb el Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 540/2011 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1532 de la Comissió, de 12 d'octubre de 2018, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa diquat d'acord amb el que disposa el Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 540/2011 de la Comissió.

Decisió d'Execució (UE) 2018/1553 de la Comissió, de 15 d'octubre de 2018, relativa a les condicions per al reconeixement dels certificats fitosanitaris electrònics expedits per les organitzacions nacionals de protecció fitosanitària de tercers països.

 

Productes de la Pesca

Decisió d'Execució (UE) 2018/1583 de la Comissió, de 18 d'octubre de 2018, per la qual es modifiquen els annexos I i II de la Decisió 2006/766 / CE pel que fa a la importació de mol·luscs bivalves i productes de la pesca procedents del Perú i Myanmar / Birmània destinats al consum humà.

 

Salut animal

Reglament Delegat (UE) 2018/1629 de la Comissió, de 25 de juliol de 2018, que modifica la llista de malalties recollides a l'annex II del Reglament (UE) 2016/429 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a les malalties transmissibles dels animals i pel qual es modifiquen o deroguen alguns actes en matèria de sanitat animal.

Pesta Porcina Africana

Decisió d'Execució (UE) 2018/1512 de la Comissió, de 10 d'octubre de 2018, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució 2014/709 / UE, sobre mesures de control zoosanitàries relatives a la pesta porcina africana a determinats Estats membres.

Decisió d'Execució (UE) 2018/1512 de la Comissió, de 10 d'octubre de 2018, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució 2014/709 / UE, sobre mesures de control zoosanitàries relatives a la pesta porcina africana a determinats Estats membres.

ACORD GOV/110/2018, de 16 d'octubre, paper qual és crea la Comissió Interdepartamental per a la prevenció i lluita contra la Malaltia de la pestanya porcina africana.

Decisió d'Execució (UE) 2018/1576 de la Comissió, de 18 d'octubre de 2018, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució 2014/709 / UE, sobre mesures de control zoosanitàries relatives a la pesta porcina africana a determinats Estats membres.

Decisió d'Execució (UE) 2018/1635 de la Comissió, de 30 d'octubre de 2018, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució 2014/709 / UE, sobre mesures de control zoosanitàries relatives a la pesta porcina africana a determinats Estats membres.

Grip aviària altament patògena

Decisió d'Execució (UE) 2018/1597 de la Comissió, de 23 d'octubre de 2018, per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució (UE) 2017/247, sobre les mesures de protecció en relació amb els brots de grip aviària altament patògena en determinats Estats membres.

 

Vins i caves

RESOLUCIÓ ARP/2268/2018, de 2 d'octubre, per la qual s'autoritza l'augment artificial del grau alcohòlic volumètric natural en els mostos de raïm blanc de la varietat Macabeu que s'elaborin amb destinació de vi base cava.