• Imprimeix

Recull de la normativa en seguretat alimentària, setembre 2018

02/10/2018 09:10

Aliments Nous

Reglament d'Execució (UE) 2018/1293 de la Comissió, de 26 de setembre de 2018, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 pel que fa a les condicions d'ús del nou aliment lactitol.

 

Aromes

Reglament (UE) 2018/1246 de la Comissió, de 18 de setembre de 2018, pel qual es modifica l'annex I del Reglament (CE) 1334/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la inclusió d'un destil·lat piroleñoso a la llista d'aromes de la Unió.

Reglament (UE) 2018/1259 de la Comissió, de 20 de setembre de 2018, que modifica el Reglament (UE) núm. 873/2012, sobre mesures transitòries respecte a la llista de la Unió d'aromes i materials de base que figura en l'annex i del Reglament (CE) núm. 1334/2008 del Parlament Europeu i del Consell, ampliant la mesura transitòria de l'article 4 a l'aroma «concentrat (vegetal) d'aroma de barbacoa» FL 21.002.

 

Biocides que contenen iode per a la desinfecció del braguer

Reglament d'Execució (UE) 2018/1258 de la Comissió, de 18 de setembre de 2018, pel qual es concedeix una autorització de la Unió per a la família de biocides «Ecolab Iodine PT3 Family».

Reglament d'Execució (UE) 2018/1261 de la Comissió, de 20 de setembre de 2018, pel qual es concedeix una autorització de la Unió per a la família de biocides «Hypred 's iodine based products».

Reglament d'Execució (UE) 2018/1287 de la Comissió, de 24 de setembre de 2018, pel qual es concedeix una autorització de la Unió per a la família de biocides «Quat-chem 's iodine based products».

Reglament d'Execució (UE) 2018/1288 de la Comissió, de 24 de setembre de 2018, pel qual es concedeix una autorització de la Unió per a la família de biocides «Prodhynet 's iodine based products».

 

Etiquetatge

Reial Decret 1181/2018, de 21 de setembre, relatiu a la indicació de l'origen de la llet utilitzada com a ingredient en l'etiquetatge de la llet i els productes lactis.

Decisió (UE) 2018/1304 de la Comissió, de 19 de setembre de 2018, sobre la proposta d'iniciativa ciutadana: «Eat original! Unmask your food ».

 

Grip aviària altament patògena

Decisió d'Execució (UE) 2018/1307 de la Comissió, de 27 de setembre de 2018, per la qual es modifica la Decisió d'Execució (UE) 2017/247, sobre les mesures de protecció en relació amb els brots de grip aviària altament patògena en determinats estats membres.

 

Importació

Reglament d'Execució (UE) 2018/1300 de la Comissió, de 27 de setembre de 2018, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 2535/2001 pel que fa als certificats d'importació de productes lactis originaris de Noruega i s'estableix una excepció a la seva aplicació.

 

Organismes modificats genèticament

Assumpte C-528/16: Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 25 de juliol de 2018 Concepte de «organisme modificat genèticament».

 

Plaguicides. Substàncies actives

Reglament d'Execució (UE) 2018/1260 de la Comissió, de 20 de setembre de 2018, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes de aprovació de les substàncies actives piridabeno, quinmeraco i fosfur de zinc.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1262 de la Comissió, de 20 de setembre de 2018, que modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives 1-metilciclopropè, beta-ciflutrín, clorotalonil, clorotoluron, clomazona, cipermetrina, daminozida, deltametrina, dimetenamida-p, diurón, fludioxonil, flufenacet, flurtamona, fostiazat, indoxacarbo, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanat-metil i tribenurón.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1264 de la Comissió, de 20 de setembre de 2018, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa petoxamida d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1265 de la Comissió, de 20 de setembre de 2018, pel qual s'aprova la substància activa fenpicoxamida, conformement al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1266 de la Comissió, de 20 de setembre de 2018, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives 1-decanol, 6-benciladenina, sulfat d'alumini, azadiractín, bupirimato, carboxina, cletodim, cicloxidim, dazomet, Diclofop, ditianona, dodina, fenazaquina, fluometurón, flutriafol, Hexitiazox, himexazol, àcid indolilbutírico, isoxabeno, sulfur de calci, metaldehid, paclobutrazol, pencicurón, sintofeno, tau-fluvalinato i tebufenozida.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1278 de la Comissió, de 21 de setembre de 2018, pel qual s'aprova la substància activa de baix risc Pasteuria nishizawae, cep pN1, conformement al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1294 de la Comissió, de 26 de setembre de 2018, sobre la no aprovació del quitrà de pi de les Landes com a substància bàsica de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1295 de la Comissió, de 26 de setembre de 2018, pel qual s'aprova l'oli de ceba com a substància bàsica d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió.

 

Producció Integrada

RESOLUCIÓ ARP/1883/2018, de 25 de setembre, per la qual s'aproven les normes tècniques de producció integrada a Catalunya.

 

Propietats d'alteració endocrina

Anunci de la Comissió 2018/C 340/03. Disponibilitat i aplicabilitat d'un document d'orientació per a l'aplicació dels punts 3.6.5 i 3.8.2 de l'annex II del Reglament (CE) núm 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell sobre les propietats d'alteració endocrina.