• Imprimeix

Resultats del control de residus de medicaments veterinaris en aliments d’origen animal a la UE de l’any 2016

Informe de l'EFSA. Juny 2018

13/06/2018 16:06

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha elaborat, a sol·licitud de la Comissió Europea l’Informe sobre els resultats del control de residus de medicaments veterinaris i altres substàncies en aliments d’origen animal a la Unió Europea de l’any 2016.

En aquest informe es resumeixen les dades de seguiment de 2016 sobre la presència de residus de medicaments veterinaris i determinades substàncies en els animals vius i productes d’origen animal a la Unió Europea (UE).

La presència de substàncies no autoritzades, residus de medicaments veterinaris o contaminants químics en els aliments pot suposar un factor de risc per a la salut pública. El marc legislatiu de la UE defineix els límits màxims permesos i els programes de control  d'aliments de la presència d'aquestes substàncies en la cadena alimentària.

 • El Reglament (UE) 37/2010 estableix els límits màxims de residus de medicaments veterinaris en animals i productes animals.
 • El Reglament (CE) 396/2005 estableix els nivells màxims de residus dels plaguicides en aliments i pinsos.
 • El Reglament (CE) 1881/2006 de la Comissió estableix els límits màxims per a la presència de determinats contaminants en productes animals.
 • La Directiva 96/23/CE del Consell estableix les mesures per controlar determinades substàncies i residus d'aquests, principalment medicaments veterinaris, en animals vius i productes animals.
 • La Decisió 97/747/CE de la Comissió estableix nivells i freqüències de mostreig per a determinats productes animals.

El sistema de recopilació de dades no permet calcular el percentatge de mostres no conforme d’una substància específica.

Les categories animals i els productes animals dels quals s’han recopilat dades són: bovins, porcs, ovelles i cabres, cavalls, aviram, conills, caça de cria, caça silvestre, aqüicultura, llet, ous i mel.

La majoria dels Estats membres compleixen els requisits per a la freqüència de mostreig establerts a la Directiva 96/23 / CE del Consell i en la Decisió 97/747 / CE de la Comissió.

En total, l’any 2016, 27 dels 28 estats membres van informar a la UE en el marc del control de residus, els resultats de 710.839 mostres.: 369.262 mostres aleatòries i 21.350 mostres sospitoses —d’acord amb la Directiva 96/23/CE del Consell—, 316.152 mostres recollides en el marc d’altres programes —duts a terme d’acord amb la legislació nacional— i 4.075 mostres en controls d’importació. L’anàlisi de les dades presentades en aquest informe principalment es refereix a les mostres recopilades d’acord amb la Directiva 96/23/CE del Consell. Les mostres recollides mitjançant altres estratègies de mostreig (sospitós, d’importació o d’altres) no segueixen cap pla de control predefinit, pel qual no es van agrupar juntament amb les mostres específiques i es tracten separadament.

De les 369.262 mostres aleatòries recollides d’acord amb la Directiva 96/23/CE del Consell, hi ha 1.131  mostres (0,31%) no conformes:

 

Grup A (el 0,7% de les mostres no conformes)

 De les mostres analitzades per a la detecció d’hormones (grups A1-A4), el 0,11% va resultar no conforme:

 • Estilbens i derivats (A1): cap de les mostres va resultar no conforme.
 • Agents antitiroïdals (A2): un 0,45% de les mostres no conformes, la majoria per al tiouracil, molt probablement a causa de l’alimentació amb plantes crucíferes.
 • Esteroides (A3): un 0,09% de les mostres va ser no conforme. Els incompliments d’esteroides anabòlics (n = 37) es detecten en bovins (0,04%), porcs (0,19%), ovelles i cabres (0,33%) i a l’aqüicultura (0,31%). La causa més probable d’aquests incompliments és la producció endògena. (Els resultats de les mostres en corticosteroides es notifica en el grup d’altres substàncies farmacològicament actives (B2f)).
 • Lactones d’àcid resorcílic (A4): un 0,14% de les mostres és no conforme a la zearalenona i els seus derivats.

Per a β-agonistes (A5), hi va haver un 0,04% de les mostres no conforme.

Per a les substàncies prohibides (A6), el 0,03% de les mostres va resultar no conforme. S’identifica cloramfenicol (n = 12), nitrofurans (n = 10) i nitroimidazoles (n = 4).

 

Grup B (el 0,43 de les mostres no conformes)

Per a antibacterians (B1), el 0,17% de les mostres analitzades és no conforme. Les freqüències més altes de les mostres no conformes d’antibacterians es detecten en cavall i a la mel.

En el grup d’altres fàrmacs d’ús veterinari (B2),amb 0,18% de mostres no conformes:

 • Antihelmíntics (B2a): 0,16% de mostres no conformes.
 • Anticoccidians (B2b): 0,20% de mostres no conformes.
 • Carbamats i els piretroides (B2c): 0,03% de mostres no conformes.
 • Sedants (B2d): 0,04% de mostres no conformes.
 • Antiinflamatoris no esteroïdals (B2e): 0,25% de mostres no conformes.
 • Altres substàncies farmacològicament actives (B2f): 0,20% de mostres no conformes.

És important explicar que la freqüència d’anàlisis per a cada substància segueix un patró diferent segons l’espècie animal.

Al grup d’altres substàncies i contaminants mediambientals (B3), el 1,78% de les mostres no conforme:

 • Compostos organoclorats (B3a): el 0,16% de les mostres no conformes.
 • Compostos organofosforats (B3b): només resulta no conforme el 0,02% de les mostres.
 • Elements químics (B3c), amb el 5,02% de mostres no conformes.. Com en anys anteriors, cadmi, plom, mercuri i coure són els elements més identificats.
 • Micotoxines (B3d): 0,37% de mostres no conformes (Zearalonona, ocratoxina A, aflatoxina B1 i aflatoxina M1)
 • Colorants (B3e): resulta no conforme l’1,57% de les mostres d’aqüicultura. Les substàncies detectades són verd S, verd malaquita, leucoverd malaquita, cristall violeta i leucocristall violeta.

 

NOMBRE DE MOSTRES A ANALITZAR i RESULTATS DINCOMPLIMENT EN TOTES LES ESPÈCIES I CATEGORIES DE PRODUCTES

 

Grup de substàncies

Mostres analitzades

% de mostres no conformes

A

185.179

0,07%

A1

21.542

0

A2

8.538

0,45%

A3

39.648

0,09%

A4

16.847

0,14%

A5

340824

0,04%

A6

81.489

0,03%

B

221.723

0,45%

B1

106.121

0,17%

B2

87.509

0,18%

B2a

22.473

0,16%

B2b

22.589

0,20%

B2c

6.957

0,03%

B2d

8.524

0,04%

B2e

14.667

0,25%

B2f

19.505

0,20%

B3

36.923

1,78%

B3a

13.367

0,15%

B3b

5.982

0,02%

B3c

11.776

5,02%

B3d

5.961

0,37%

B3e

1.651

1,57%

B3f

1.196

0

Total

369.262

0,31%

Aquest informe presenta també una comparativa dels últims 10 anys.

Els plans de mostreig i el patró de substàncies analitzades no són necessàriament iguals cada any i els patrons de prescripció de medicaments veterinaris varien entre espècies. Per tant, el resultat de l'anàlisi de dades a nivell de la UE pot no reflectir amb precisió la situació de residus en cada Estat membre de la UE i per a cada espècie o categoria de producte.

Les mostres no conformes del 2016 (0,31%) s’han comparat als 9 anys anteriors (0,25% -0,37%).