• Imprimeix

Situació de la seguretat alimentària a Catalunya 2015

13/02/2018 12:02
Indicadors 2015

La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública estableix en l’article 42 el mandat d’elaborar una memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya.

Mitjançant aquest document d’anàlisi, es porta a terme una síntesi de la informació més rellevant disponible en seguretat alimentària a Catalunya i una anàlisi de la situació per conèixer i donar compte de la situació i de l’evolució en el temps.

L’anàlisi s’efectua mitjançant diferents indicadors que permeten conèixer els riscos per a la salut a partir de les dades de prevalença i d’exposició als perills, els efectes reals sobre la salut de les persones a través de les dades d’incidència de malalties i el grau de compliment de les normes vigents orientades a garantir la innocuïtat.

De l’anàlisi realitzat a partir de les dades recollides al 2015 es pot concloure que la  situació de la seguretat alimentària a Catalunya es manté estable respecte als anys anteriors amb paràmetres comparables als de la mitjana europea, i podem destacar les  següents conclusions:

 

Malalties trameses via alimentaria

Les malalties transmeses per via alimentària (MTA) generen cada any un nombre relativament constant de brots declarats i de persones afectades, essent Campylobacter el bacteri responsable de la majoria d’aquestes malalties.

Els brots de toxiinfeccions alimentàries són un dels principals problemes de salut pública tot i que es confirma una tendència decreixent durant els darrers 10 anys, causats principalment per perills biològics amb Norovirus en primer lloc i produint-se sobretot en els àmbits domèstic i de l’hostaleria. Cal destacar la tendència descendent de Salmonel·la com a causa de brots.

Les MTA classificades fora del grup de les toxiinfeccions alimentàries que requereixen atenció del sistema sanitari (com l’anisakiosi, la triquinosi, la toxoplasmosi, la hidatidosi, la teniosi, la febre Q i la brucel·losi) se situen en nivells d’incidència per sota d’1 cas per 100.000 habitants.

Si es comparen les dades disponibles sobre taxes de notificació per 100.000 habitants amb les dades europees, s’observa que les dades de Catalunya es troben en el mateix ordre que la mitjana europea.

S’ha de fer especial referència a Listeria monocytogenes, ja que, si bé el nombre de notificacions és baix, aquest agent causa malalties greus, amb un percentatge de mortalitat relativament alt.

 

Exposició de la població a contaminats d’origen ambiental a través de la dieta

Els estudis en dieta total disponibles indiquen que els nivells d’exposició de la població adulta de Catalunya a contaminants d’origen ambiental es troben dins dels nivells de seguretat internacionals de referència.

 

Prevalença de perills en aliments

Pel que fa a la presència de perills en aliments que es troben al mercat, la situació general del període 2006-2015 s’ha mantingut estable en uns nivells elevats de conformitat global.

  • La conformitat global de perills biològics se situa per sobre del 97%. Campylobacter es troba present en casi un 25% en determinats tipus d'aliments. L’ Anisakis és relativament freqüent en el peix que es troba al mercat i mostra prevalences que en anys anteriors han superat el 70% en algunes espècies.
  • Quant a la prevalença de perills químics en aliments, les dades recollides mostren taxes de conformitat molt elevades, superiors al 97%, per a pràcticament tots els paràmetres i aliments analitzats.
  • La taxa de conformitat del Pla d’investigació de residus en aliments d’origen animal de l’any 2015 és molt alta, del 99,91%.

 

Prevalença de perills en la fase primària de la cadena alimentària

En relació amb la prevalença de perills en la fase primària, les taxes de conformitat de medicaments veterinaris i d’altres substàncies en els animals, en l’aigua de beure i en el pinso són molt elevades des de fa anys, superant el 99%.

En relació amb Salmonel·la en explotacions d’aus de corral, s’han assolit els objectius comunitaris per lots en gallines reproductores, gallines ponedores i pollastres d’engreix.

Pel que fa a la prevalença de malalties zoonòtiques a la fauna salvatge, s’ha de fer especial referència a la triquinosi, atesa la seva prevalença en porc senglar que es situa en un 0,36%.

 

Compliment normatiu

En matèria de compliment normatiu per part dels operadors de la cadena alimentària, les dades disponibles indiquen que cal continuar treballant en els àmbits de l’autocontrol, la traçabilitat i la formació del personal com a elements clau en la seguretat alimentària, ja que es tracta d’aspectes en què encara s’observa un cert marge de millora, sobretot en petites empreses.