• Imprimeix

Estudis de dieta total

Els estudis de dieta total són una de les principals fonts d’informació quantitativa sobre la presència de diferents contaminants químics i nutrients a la dieta. Amb aquests estudis és possible garantir globalment la seguretat de l’aliment subministrat respecte a certs perills químics, i permeten establir prioritats per a possibles intervencions de gestió del risc.

A més, els estudis de dieta total poden ser un indicador de la contaminació ambiental per substàncies químiques, i es poden fer servir per avaluar l’efectivitat de les mesures destinades a reduir l’exposició de la població a perills químics. Així mateix, les avaluacions sobre l’exposició a contaminants són crítiques per prendre decisions fermes respecte a la regulació de les substàncies químiques i la seguretat dels aliments.

Les dades de consum d'aliments tenen un paper clau en l'avaluació dels riscos relacionats amb els possibles perills en els aliments a la Unió Europea, i permet fer estimacions de l'exposició dels consumidors de cada població a aquests perills, és a dir determinar la quantitat de contaminants que ingereix una persona que faci una dieta tipus i valorar el risc que suposa aquesta exposició.

Catalunya

El Departament de Salut va dur a terme, els anys 1992-1993, l’Enquesta nutricional de la població catalana (ENCAT) sobre una mostra representativa de 2.757 persones de 6 a 75 anys. La segona edició de l’ENCAT, els anys 2002-2003, es va realitzar sobre una mostra de 3.300 persones. La metodologia emprada combina el recordatori de 24 hores amb un qüestionari de freqüència de consum quantitatiu de 81 aliments.

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació recull les dades de consum alimentari en llars a Catalunya. Aquestes dades de consum estan basades en enquestes efectuades entre els consumidors i els responsables de compres a les llars. No representen les quantitats reals de consum d’un individu sinó que quantifiquen les quantitats comprades a les quals es descompta la part no comestible de l’aliment. Corresponen a les dades de consum a Catalunya del Panel de Consum Alimentari del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.


Estat Espanyol 

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) ha dut a terme l’Encuesta Nacional de Alimentación en la Población Infantil y Adolescente (ENALIA), que està inclosa en el projecte EU Menu. Es tracta d’una enquesta alimentària en la qual s'inclou a població infantil i adolescent entre 6 mesos i 17 anys d'edat de totes les comunitats autònomes.

A més, ha realitzat ENALIA 2,  a continuació de l'enquesta ENALIA, que inclou a la població adulta entre 18 i 75 anys d'edat de totes les comunitats autònomes i un grup de dones embarassades. Aquesta enquesta, igual que l'anterior ENALIA, ha estat inclosa per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) en el projecte europeu EU Menú. 

Un dels objectius de l'actual Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) és l'estudi del consum alimentari en llars i establiments de restauració comercial i social a l’Estat espanyol, basat en enquestes efectuades entre els consumidors i els responsables de compres dels establiments esmentats.


Europa

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) impulsa i coordina la recopilació de dades de consum d'aliments estandarditzats i està treballant amb els estats membres amb la finalitat de desenvolupar enquestes harmonitzades sobre el consum d'aliments a la Unió Europea (UE). El projecte EU Menu té com a propòsit harmonitzar la recollida de dades de consum d'aliments a tota Europa. D'aquesta manera els estudis realitzats seran comparables i agregables, fet que n’ha de permetre la utilització en l’àmbit comunitari.

Al seu web ha publicat la base de dades de consum d’aliments EFSA Comprehensive European Food Consumption Database, amb dades detallades procedents de les enquestes individuals realitzades a diversos països de la UE i una guia per a la realització d'enquestes en el marc europeu.

També ha desenvolupat un nou sistema de codificació i classificació d'aliments (The food classification and description system FoodEx 2), que ha de permetre la utilització de les dades de consum de diferents països de la UE amb diferents propòsits: avaluació de risc, estudis nutricionals i qualsevol altra necessitat que pugui sorgir en el futur.