• Imprimeix

La cadena alimentària

Etapes i agents

La cadena alimentària és el conjunt de fases o etapes necessàries per a l’obtenció d’aliments des de la seva producció primària fins al consum.

Perills de la cadena

S’entén per perill tot agent biològic, químic o físic present en l’aliment, o bé la condició en què aquest aliment es troba, que pot causar un efecte advers per a la salut.

Vigilància i control oficial

El control oficial és tota forma de control que efectuï l’autoritat competent per verificar el compliment de les reglamentacions vigents.

Autocontrol

Els explotadors de les empreses alimentàries i de pinsos han de garantir que els productes que elaboren, transformen o distribueixen, són segurs.

Marc normatiu

El Llibre blanc sobre seguretat alimentària de la Comissió Europea , publicat l'any 2000, reflecteix aquesta prioritat i proposa revisar i modernitzar la legislació comunitària vigent sobre aliments