• Imprimeix

APPCC, Prerequisits i flexibilització

L'anàlisi de perills i punts de control crític (L'APPCC) és un sistema de gestió de perills, efectiu i racional, que en el camp de la seguretat alimentària té com a objectiu assegurar aliments innocus mitjançant l’anàlisi i el control dels possibles perills que poden aparèixer en totes i cadascuna de les fases de producció i comercialització.

El Sistema d’APPCC té fonaments científics i és sistemàtic en el seu desenvolupament. Permet avaluar els perills significatius per a la salut i establir sistemes de control que tenen com a objectiu la prevenció, en lloc dels controls basats en l’anàlisi del producte final, com s’ha fet tradicionalment.

El caràcter preventiu del Sistema d’APPCC permet que, si apareix un resultat que indiqui que el control s’ha perdut i, per tant, que els aliments produïts poden no ser segurs, es puguin prendre les mesures adequades a temps, de manera que s’assegura que productes perillosos no arribin al consumidor.

La  Comissió  Europea ha publicat:

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), a petició de la Comissió Europea ha publicat:

Prerequisits

El desenvolupament del Sistema d’APPCC en la producció i la comercialització d’aliments es veu afavorit i simplificat amb la instauració d’uns prerequisits, que són una sèrie de condicions de treball que permeten controlar els perills generals que afecten el conjunt del procés. Aquests prerequisits proporcionen una sòlida base higiènica i permeten que el Sistema d’APPCC se centri en aquells perills que són específics del producte o del procés. És per això que aquesta guia dedica un apartat important a l’estudi dels prerequisits que s’han considerat essencials.

Fullets informatius sobre els prerequisits

Flexibilització del sistema APPCC

Els requisits relatius a l'APPCC han de ser prou flexibles per poder aplicar-se en totes les situacions, inclòs en les petites empreses. En particular, cal reconèixer que en determinades empreses alimentàries no és possible identificar punts de control crític i que, en alguns casos, les pràctiques higièniques correctes poden reemplaçar el seguiment de punts crítics.

De manera similar, el requisit d'establir «límits crítics» no implica que sigui necessari fixar una xifra límit en cada cas. A més, el requisit de conservar documents ha de ser flexible per evitar càrregues excessives per empreses molt petites.

La flexibilitat també és convenient per poder seguir utilitzant mètodes tradicionals en qualsevol de les fases de producció, transformació o distribució d'aliments i en relació amb els requisits estructurals dels establiments.

La flexibilitat és particularment important per a les regions amb limitacions geogràfiques especials.

Tanmateix, la flexibilitat no ha de posar en perill els objectius d'higiene dels aliments. D'altra banda, atès que tots els aliments fabricats d'acord amb les normes d'higiene circularan lliurement en tota la Comunitat, el procediment pel qual els Estats membres puguin aplicar la flexibilitat ha de ser completament transparent.