• Imprimeix

Què són les GPCH

Les Guies de Pràctiques correctes d’higiene són una eina que ens ha d'ajudar a aplicar els autocontrols en l’empresa alimentària amb la finalitat de garantir la qualitat i la seguretat alimentària de l’aliment que produïm. S'hi exposen de manera ordenada i entenedora els requisits i registres que cal tenir en compte per treballar d'una manera segura, i paral·lelament donar compliment al que exigeix la normativa vigent. Ajuden a controlar els perills i a demostrar el compliment de les normes.

En l’elaboració d'una guia participen les diferents organitzacions del sector, i ha d’obtenir el reconeixement oficial per part de les autoritats competents en matèria de seguretat alimentària a Catalunya.

Les associacions sectorials que estiguin interessades en disposar d'una GPCH han de manifestar el seu interès i compromís amb el projecte a l'ACSA o a qualsevol altra administració o Departament de la Generalitat de Catalunya amb competències en seguretat alimentària. Després d'una primera reunió per aclarir els objectius i l'abast del document, les associacions sectorials han d’elaborar la seva pròpia GPCH seguint uns criteris establerts.

Els sectors presenten el document a l'ACSA qui el revisa i sotmet a l'observació dels altres Departaments i administracions públiques amb competències en seguretat alimentària i que tinguin relació directa o indirecta amb el sector. Es discuteixen amb les associacions les observacions o consideracions al document i finalment es valida.

El reconeixement oficial de les GPCH per part de l'Administració i el fet que les empreses s'hi acullin voluntàriament comporta l'adopció d'un compromís mutu i d'un llenguatge comú entre empreses i l’Administració. Són elements de coordinació, cooperació i col·laboració publicoprivats per assolir un objectiu comú: garantir la seguretat dels aliments. No oblidem que el reconeixement d'una GPCH compromet tant a les empreses com a l'Administració, a uns a implantar-la i als altres a valorar-ne l'ús adequat com a part del procés d'avaluació de les autoritats competents.

La publicació i difusió de les GPCH l’ha de realitzar cada associació sectorial entre els seus membres i s'ha d’acompanyar d'un programa de formació i publicitat del projecte. En tot aquest procés compten amb la col·laboració de les administracions que han participat en la validació del document i que al seu torn fan la difusió del mateix entre els inspectors responsables del control sanitari del sector.

En el procés d'implantació d'una GPCH hi distingim quatre etapes diferenciades:

  • l’elaboració del document per part del sector,
  • el reconeixement per l'Administració,
  • la difusió del document entre el sector i
  • la implantació per part de les empreses que voluntàriament ho decideixin.

Cadascuna d'aquestes etapes és important per aconseguir l'objectiu de promoure l'autocontrol i té les seves particularitats.

Data d'actualització:  24.08.2016