• Imprimeix

Importació d'aliments i animals vius

S’entén per importació d’aliments la introducció d’aliments procedents de països tercers a un Estat membre de la Unió Europea (UE).

Cal distingir entre els termes comerç intracomunitari i importació. Per comerç intracomunitari s’entén la circulació d’aliments entre Estats membres de la Unió Europea.

La Unió Europea és un important importador d'aliments i pinsos. Les normes d'importació estrictes respecte a la higiene dels aliments i els aliments, la seguretat dels consumidors i l'estat de salut animal tenen com a finalitat garantir que totes les importacions compleixin els mateixos estàndards que els productes de la UE . 

L’aplicació del paquet d’higiene en la UE suposa l’adopció d’una sèrie de requisits en matèria d’importació que difereixen en funció de la naturalesa del producte: aliments d’origen animal (com carn, peix, productes làctics, ous, mel, etc.), aliments d'origen no animal (com fruites, hortalisses, cereals, espècies, condiments, etc) i productes que contenen tant ingredients d'origen animal com d’origen vegetal (com plats preparats, pizzes, maionesa, xocolata amb llet, etc).

Per tal de clarificar, en termes generals i en relació amb la higiene alimentària els sistemes d’importació per a les diferents categories d’aliments, la Comissió Europea ha elaborat una guia de caràcter informatiu: Guia sobre determinades qüestions clau relacionades amb els requisits d'importació i les normes de la UE sobre higiene dels aliments i sobre els controls oficials dels aliments.

La Comissió Europea disposa d’un Servei d'assistència comercial per la introducció de productes a la Unió. EU Trade Helpdesk

Destaquem

Requisitos para la introducción e importación de los diferentes productos

Sanidad Exterior. Ministerio de Sanidad, Consumo y Seguridad Social

Import Conditions

DG SANTE. European Commission

EU Trade Helpdesk

Servei d'assistència comercial per la introducció de productes a la Unió 

La Comissió Europea ha publicat una Guia sobre les normes d'importació i trànsit de la UE per a animals vius i productes d'origen animal procedents de països tercers. Actualitzat el 17-08-2010

D'acord amb la normativa de la UE, els Estats Membres estan obligats a introduir en el sistema TRACES (Trade Control and Expert System) les dades dels Documents Veterinaris d'entrada relatius a les partides d'animals i productes d'origen animal introduïdes a través dels llocs d'inspecció fronterers de la UE.

Per a la importació d’animals vius, es detallen requisits addicionals de salut animal en les decisions específiques de la Comissió. Aquests constitueixen certificats sanitaris que han d'acompanyar a totes les importacions animals. En general, aquests certificats han de ser signats per un veterinari oficial de l'autoritat competent del país exportador que no pertany a la UE garantint que s'hagin complert les condicions d'importació a la UE. A l'arribada a la UE, els animals i els certificats que l'acompanyen han de ser verificats i verificats pels veterinaris oficials de la UE en un lloc designat d' Inspecció Fronterera (PIF). També es poden realitzar controls addicionals sobre animals a la destinació final. Més informació: Live animals - Trade & Imports (Comissió Europea, DG SANTE)

La menció productes d’origen animal cobreix els aliments derivats d’animals o procedents d’animals, tant si s’han processat com si no. En determinats casos, pot incloure animals vius posats en el mercat per al seu consum, com ara les llagostes o els mol·luscs bivalves vius.

Cada dia, la carn, la llet i altres productes d'origen animal es comercialitzen o s'introdueixen a la UE. Per tal que tots aquests productes es puguin traslladar de forma segura per evitar la transmissió de malalties tant al públic com a altres animals , la UE ha establert una àmplia gamma de requisits de salut animal.

A l'arribada a la UE, els veterinaris oficials de la UE han de verificar i revisar els productes animals i els certificats que l'acompanyen en un lloc designat d'Inspecció Fronterera (PIF). També es poden realitzar controls addicionals sobre els productes a la destinació final.

L’entrada de productes d’origen animal procedents de països tercers dins del territori comunitari, comporta el compliment dels següents requisits:

  • El país no comunitari (país tercer) ha de ser aprovat per exportar una categoria específica d'aliments d'origen animal i ha d'estar en la llista de països no comunitaris aprovats per a aquesta categoria específica d'aliments.
  • Abans d'aprovar un país i començar a exportar una categoria d'aliments d'origen animal, l'avaluació del país i la seva autoritat competent serà realitzada per l'oficina d'auditoria i anàlisi de salut i alimentació, situada a Grange, Irlanda (Comissió Europea, Direcció General de Sanitat i Seguretat Alimentària).
  • Els requisits per a cada categoria de productes alimentaris s'especifiquen a l'annex III del Reglament (CE) 853/2004 . Aquests requisits han de ser verificats i garantits per les autoritats competents del país que no pertany a la UE abans que un establiment es pugui catalogar com a establiment autoritzat per la UE. Les autoritats competents del país no comunitari també han d'informar a la Comissió si un establiment ja no compleix els requisits esmentats.
  • El país que no pertany a la UE ha de tenir un pla de seguiment de residus (d'acord amb la Directiva 96/23/CE del Consell) per a la categoria d'aliments d'origen animal i ha d'aparèixer en la llista de països amb un pla de control de residus aprovat (Decisió 2011/163/UE modificada).
  • Pel que fa als productes alimentaris en qüestió, el país no comunitari ha de tenir un programa de control de la salmonel·la en la població animal d'acord amb el Reglament (CE) 2160/2003.
  • L'autoritat competent és responsable de mantenir actualitzades les llistes d'establiments i informar a la Comissió sobre els canvis necessaris.

Per facilitar la consulta dels establiments autoritzats, la Comissió Europea proporciona unes Base de dades d'establiments de països no comunitaris

Aquestes llistes consolidades es publiquen d'acord amb els requisits de l'article 12, Reglament 854/2004. Més informació: Non-EU Countries Authorised Establishments (Comissió Europea, DGSANTE).

 

Control veterinari en les fronteres

Els animals vius i productes animals importats presenten el màxim nivell de riscos ja que poden transmetre greus malalties humanes i animals. Per tant, a l'arribada a la UE és necessari sotmetre’ls a controls específics per verificar i revisar els productes animals i els certificats que l'acompanyen en un lloc designat d'Inspecció Fronterera (PIF). Els PIF són un espai dins d'un recinte duaner que es constitueixen com a únics punts autoritzats per a la realització dels controls veterinaris d'entrada a la Unió Europea d'animals vius i productes d'origen animal procedents de tercers països.

Un lliurament d'animals vius o productes animals només pot ingressar a la UE, si s'ha superat satisfactòriament les comprovacions específiques i s'expedeix un Document Comú d'Accés Veterinari (CVED) de TRACES (TRAde Control AND Expert System). TRACES és una base de dades centralitzada que permet controlar els enviaments d'animals vius i productes animals controlats a les PIF. 

El control veterinari en les fronteres és un factor clau per assegurar que els animals vius i els productes animals que ingressin a la Unió Europea siguin segurs i que compleixin les condicions d'importació específiques establertes a la legislació de la Unió.

 

Condicions especials d’importació

A més de les normes comunitàries que regulen, entre altres coses, els requisits de salut pública i sanitat animal que han de complir els països tercers que exporten aliments a la UE , hi ha diverses condicions especials d'importació per a determinats productes alimentaris que s'han implantat a nivell comunitari per protegir la salut humana. 

Aquests s'han recollit a la llista següent i cobreixen riscos tan diversos com els residus de medicaments veterinaris, residus de plaguicides, additius alimentaris, contaminants i organismes modificats genèticament. Llista de condicions especials d'importació

Aquesta no és una llista exhaustiva i es poden aplicar altres mesures de salvaguarda d'emergència per a les importacions de determinats països tercers.

Per poder introduir i comercialitzar en el territori nacional un producte d’origen animal (PNOA) d'ús i consum humà, cal que aquell compleixi la legislació comunitària en matèria d'higiene dels productes alimentaris continguda en el Reglament (CE) Nº 852/2004, així com la legislació nacional que estigui en vigor per a cada PNOA.

La legislació comunitària no estableix l'elaboració d'una llista de països i establiments autoritzats per introduir PNOA. No obstant això, segons el que disposa el Reglament (CE) 882/2004 sobre els controls oficials dels aliments, la Comissió, en cas necessari, pot establir condicions o procediments detallats entre els quals s'inclouria l'elaboració d'una llista de països/establiments autoritzats segons el producte. Tampoc fixa cap certificació general per a la importació d'aliments d'origen no animal a la Comunitat, però el Reglament (CE) 882/2004 disposa que la Comissió, en cas necessari, pot establir models dels certificats que acompanyin les partides importades a la Comunitat.

Alguns aliments i aliments d'origen no animal estan subjectes a un augment dels nivells de controls oficials d'importació , tal com estableix el Reglament (CE) 669/2009 . El mecanisme de control millorat significa que les autoritats competents:

  • realitzeu verificacions sistemàtiques (100%) dels documents que acompanyen els enviaments,
  • realitzar comprovacions físiques, inclosa l'anàlisi de laboratori, a una freqüència relacionada amb el risc identificat.

La llista de productes subjectes a un major nivell d'atenció i control a les fronteres s'inclou a l' annex I del Reglament. S'actualitza periòdicament a partir de la informació de diverses fonts, incloent: