• Imprimeix

Marc normatiu en matèria de seguretat alimentària

La prioritat de la política alimentària de la UE és garantir el més alt nivell en seguretat dels aliments. El Llibre blanc sobre seguretat alimentària de la Comissió Europea , publicat l'any 2000, va reflectir, en el seu moment, aquesta prioritat i va proposar  la revisió i la modernització la legislació comunitària vigent sobre aliments, a fi de fer-la més coherent, més fàcil d'entendre a l'hora de ser aplicada, més flexible i oferir una transparència més gran als consumidors.

L'anomenat "paquet d'higiene" comprèn Reglaments que harmonitzen la política d’higiene alimentària única i transparent, que és aplicable a tots els aliments des del 1 de gener del 2006.

Quins són els elements clau d'aquesta normativa relativa a la higiene dels aliments i pinsos?

  • Els establiments elaboradors de d’aliments i pinsos han d’estar registrats i/o autoritzats per l’autoritat competent.
  • La introducció dels principis d’anàlisis de perills i punts crítics de control (APPCC) per a tots els sectors de les empreses alimentàries, a excepció de la producció primària en explotacions agrícoles.
  • El desenvolupament de guies de bones pràctiques d’higiene. Les guies hauran de ser desenvolupades per les diferents organitzacions dels diferents sectors, juntament amb les organitzacions de consumidors i les autoritats competents dels estats membres si escau.
  • Permetre una certa flexibilitat per a les petites empreses, els mètodes de producció tradicional d’aliments i les activitats empresarials situades en aquelles àrees aïllades geogràficament, sense comprometre mai l’objectiu global de la seguretat dels aliments.
  • Preveure certes excepcions, com ara la producció primària per a l’ús privat i la venda directa de petites quantitats de productes primaris al mercat local.