Les normes bàsiques relacionades amb la legislació sobre pinsos i aliments així com els principis relatius a les responsabilitats de les autoritats competents dels estats membres de la UE es fixen al Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell de 28 de gener pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària.

Aquest Reglament es constitueix en el marc legal que defineix tota la legislació futura del sector de l'alimentació humana i animal, i es refereix principalment als aspectes següents:

  • Plantejament global i integrat de la cadena alimentària, incloent-hi la producció de pinsos per a animals (seguint el principi “de la granja a la taula”).
  • Distinció clara entre la responsabilitat dels operadors de les empreses de pinsos i aliments (producció de pinsos i aliments segurs) i les autoritats competents dels estats membres (establir sistemes de control adequats).
  • La legislació alimentària ha d’estar basada en l’anàlisi del risc.
  • Implantació d'un sistema eficaç de traçabilitat dels pinsos i els aliments al llarg de tota la cadena alimentària.
  • En determinades circumstàncies, quan després d’haver analitzat la informació disponible, s’observi la possibilitat que hi hagin efectes negatius per a la salut, però segueixi existint una incertesa científica, es podran adoptar mesures provisionals de la gestió del risc per assegurar un nivell elevat de protecció de la salut (principi de precaució).
  • En el procés d'elaboració, avaluació i revisió de la legislació alimentària es procedirà a una consulta pública, oberta i transparent, i s’informarà quan hi hagi sospita que un aliment o un pinso pot presentar un risc per a la salut de les persones o dels animals, les autoritats han d’ informar el públic en general de la naturalesa del risc per a la salut, (Principi de transparència).
Data d'actualització:  31.05.2017