Reglament (CE) núm. 183/2005 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de gener de 2005, pel qual es fixen requisits en matèria d'higiene dels pinsos.

Aquest Reglament imposa als explotadors d'empreses de pinsos requisits pel que fa a la higiene i la traçabilitat, així com l'obligació d'un registre i l'autorització dels seus establiments. L'objectiu és obtenir un nivell elevat de protecció de la salut humana i animal, en particular garantint que els aliments per als animals siguin segurs i de bona qualitat.

El Reglament s'aplica a les activitats dels explotadors del sector de l'alimentació animal, des de la producció primària de pinsos fins a la seva comercialització, així com a les importacions procedents de tercers països de productes destinats a l'alimentació dels animals. Això també inclou l'alimentació dels animals productors d'aliments.

  • Els operadors del sector de l'alimentació animal que exerceixin activitats de producció primària de pinsos han d'adoptar les mesures necessàries per prevenir, suprimir o reduir els riscos per a la seguretat dels pinsos, durant les etapes de fabricació, preparació, neteja, embalatge, emmagatzematge i transport d'aquests productes (annex I).
  • Els operadors del sector de l'alimentació animal que exerceixin activitats diferents de la producció primària de pinsos han d'adoptar mesures apropiades per garantir la seguretat dels productes que fabriquin, transportin o utilitzin. (annex II).
  • Els operadors del sector de l'alimentació animal són responsables de tota infracció de la legislació aplicable en matèria de seguretat dels pinsos.
  • Quan ho exigeixin la legislació nacional o la comunitària, les empreses alimentàries han d'estar autoritzades per l'autoritat competent i no podran exercir les seves activitats sense aquesta autorització. l'autoritat competent de cada Estat membre ha d'elaborar una o diverses llistes de els establiments autoritzats.
  • Els Estats membres han de fomentar l'elaboració de guies nacionals de bones pràctiques en el sector de l'alimentació animal i de guies nacionals sobre l'aplicació dels principis APPCC.

 

Data d'actualització:  31.05.2017