Reglament (CE) núm. 2073/2005 de la Comissió, de 15 novembre 2005, relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris.

Aquest Reglament estableix criteris microbiològics per a productes d'origen animal i per a productes d'origen vegetal

Fa diferència entre criteris de seguretat (capítol 1 de l'annex 1 del Reglament), l'incompliment suposa la no comercialització o la retirada dels productes si estan en el mercat, i criteris de procés (capítol 2 del annex 1 del Reglament), l'incompliment fa que hagin de revisar-se la higiene, els processos o el sistema d'autocontrol de l'establiment.

No és una eina legal tancada definitivament, atès que els criteris microbiològics estan sotmesos als canvis en prevalences, al progrés de la ciència, tecnologia i metodologia i a la informació que resulti de l’avaluació de riscos.

El Reglament (CE) no 2073/2005 de la Comissió, de 15 de novembre de 2005, relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris, es va desenvolupar d'acord amb els "Principis per a l'establiment i l'aplicació de criteris microbiologicos als aliments ", de la Comissió del Codex Alimentarius (CAC / GL 21-1997), exigint la determinació formal del risc prèvia per a la definició de qualsevol criteri microbiològic que, en tot cas, ha d'incloure els següents components:

  • una descripció dels microorganismes que susciten preocupació i / o dels seus toxines / metabòlits i el motiu de la preocupació;
  • els mètodes analítics per a la seva detecció i / o quantificació;
  • un pla que defineixi el nombre de mostres de camp que cal prendre i la magnitud de la unitat analítica;
  • els límits microbiològics que es consideren apropiats per a l'aliment en el punt o punts especificats de la cadena alimentària;
  • el nombre d'unitats analítiques que s'han d'ajustar a aquests límits.

 

 

 

Data d'actualització:  31.05.2017