Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

Aquest Reglament estableix una política global i integrada per garantir la higiene dels aliments en totes les fases del procés de producció, des de la fase de producció primària (principalment la ramaderia, la caça o la pesca) fins al consumidor final. Aquesta llei de la UE no contempla qüestions relatives a la nutrició, la composició o la qualitat, ni la producció o preparació d'aliments a la llar.

Defineix una sèrie d'objectius de seguretat alimentària que han de complir les empreses alimentàries. 

El principi clau és que totes les persones que treballen en el sector alimentari han de garantir unes pràctiques higièniques en cadascuna de les fases del procés de producció.

Les empreses del sector alimentari (diferents de les que es dediquen al cultiu, la ramaderia, la caça o la pesca) han d'aplicar els principis del sistema d'anàlisi de perills i control dels punts crítics (APPCC) establerts en el Codex Alimentarius. No obstant això, aquests principis no substitueixen els controls oficials. L'objectiu és:

  • identificar els punts crítics de control i aplicar procediments de vigilància;
  • establir mesures correctives;
  • aplicar procediments per verificar que les mesures són eficaços;
  • portar registres.

Els Estats membres han de fomentar el desenvolupament de guies pràctiques correctes d’higiene basades en els principis de l'APPCC, amb la possibilitat de desenvolupar guies a escala de la UE si s'estima necessari.

 

Data d'actualització:  31.05.2017