Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals.

Els aliments i pinsos que consumeixen els éssers i els animals han de ser segurs i salubres. Per garantir que es respecten les estrictes normes de la Unió Europea (UE), s'han d'efectuar controls oficials per tal de verificar la plena aplicació dels documents legislatius.

Aquest Reglament reorganitza els controls oficials de manera que s'integrin en totes les etapes de la producció i en tots els sectors. Determina les responsabilitats tant dels inspectors de la UE com nacionals. Té per objecte prevenir, eliminar o reduir a nivells acceptables els riscos que amenacen a les persones i els animals; garantir pràctiques equitatives en el comerç de pinsos i aliments, i protegir al públic.

Es refereix principalment als aspectes següents:

  • Els controls oficials s'han de dur a terme amb regularitat, en funció del risc i amb la freqüència apropiada.
  • Els controls oficials s'han de dur a terme en totes les etapes de la cadena alimentària així com en les importacions i exportacions.
  • Cada govern de la UE ha de designar una autoritat nacional responsable de l'eficàcia i independència dels controls.
  • Els governs han de vetllar perquè hi hagi els recursos econòmics adequats per facilitar els recursos personals i d'un altre tipus necessaris.
  • S'han de tenir a punt plans d'emergència preparats per posar-los en pràctica en cas d'urgència i si es detecta que el pinso o aliment suposa un risc greu per a les persones o animals.
  • Els plans nacionals de control plurianuals contenen informacions generals sobre l'estructura i l'organització dels sistemes de control existents. Aquests es presenten anualment a la Comissió.
  • El públic ha de tenir accés a la informació sobre els controls efectuats, llevat de la sotmesa al secret professional, com les dades confidencials i personals.
  • Es designen laboratoris concrets per analitzar les mostres preses en els controls.
  • La Comissió Europea organitza auditories generals i específiques en els països de la UE per verificar l'aplicació dels plans nacionals de control plurianuals.

El Reglament (CE) 882/2004 serà derogat pel Reglament (UE) 2017/625 sobre els controls oficials i altres activitats oficials efectuats per garantir l'aplicació de la llei d'aliments i pinsos, les normes sobre salut i benestar animal, la sanitat vegetal i productes fitosanitaris, el 14 de desembre de 2019.  

Data d'actualització:  31.05.2017