En data 7 d’abril de 2017 s’ha publicat al DOUE L 94 el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats per garantir l'aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal  i productes fitosanitaris, i pel que es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 999/2001, (CE) núm. 396/2005, (CE) núm. 1069/2009, (CE ) núm. 1107/2009, (UE) núm. 1151/2012, (UE) núm. 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell, els Reglaments (CE) núm. 1/2005 i (CE) núm. 1099/2009 del Consell, i les Directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/ CE, 2008/119/CE i 2008 / 120/CE del Consell, i pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 854/2004 i (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, les Directives 89/608/ CEE, 89/662 / CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE i 97/78/CE del Consell i la decisió 92/438/CEE del Consell. Reglament sobre Controls Oficials (RCO).

Amb la publicació d'aquest Reglament es deroguen els Reglaments (CE) núm.882/2004 i (CE) núm. 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell, amb efectes a partir del 14 de desembre de 2019.

El nou Reglament sobre controls oficials potenciarà i reforçarà el sistema de la UE com a referència internacional per a la integració de les normes que abasten tota la cadena agroalimentària.

L’harmonització de normes de la UE s’ha dut a terme per prevenir, eliminar o reduir el nivell de risc per a les persones, els animals i els vegetals al llarg de la cadena agroalimentària. Els controls oficials consisteixen en els controls duts a terme per països de la UE per comprovar que les empreses compleixen amb la normativa en relació amb la cadena agroalimentària. Aquestes normes es refereixen a la seguretat i a la qualitat dels aliments i els pinsos, la sanitat vegetal, la sanitat animal i el benestar dels animals. També s’apliquen a productes de la cadena agroalimentària que entren a la UE procedents de tercers països.

Les noves normes fan una revisió del sistema actual, la qual cosa permetria disposar d’un marc únic per a tots els controls oficials al llarg de la cadena agroalimentària. Les empreses i les administracions es beneficiaran de la reducció de càrregues administratives, de l’augment de l’eficiència dels processos i del reforç dels controls. Els consumidors es beneficiaran d’una transparència més gran en la realització dels controls per garantir la seguretat alimentària i els alts estàndards de sanitat vegetal, sanitat animal i benestar dels animals per evitar el frau.

Quins són els controls oficials (CO) i per què els necessitem?

Els controls oficials consisteixen en els controls duts a terme per països de la UE per comprovar que les empreses compleixen amb la normativa en relació amb la cadena agroalimentària. Aquestes normes es refereixen a la seguretat i a la qualitat dels aliments i els pinsos, la sanitat vegetal, la sanitat animal i el benestar dels animals. També s’apliquen a productes de la cadena agroalimentària que entren a la UE procedents de tercers països.

El Reglament anterior, adoptat el 2004, va iniciar la integració de les normes relatives als controls oficials. El nou Reglament sobre controls oficials (RCO), proposat per la Comissió el 2013, amplia l’existència de normes de control exhaustives basades en el risc al llarg de la cadena agroalimentària, la qual cosa permetrà a les autoritats nacionals invertir els recursos on més ho necessiten. La revocació de normes inflexibles i rígides i la presència d’un sistema de tecnologies de la informació més integrat permetran a les autoritats de control disposar d’un mètode més modern per fer el seguiment de les pràctiques comercials.

Què és el que canvien les noves normes?

Les noves normes amplien l’abast del Reglament anterior, especialment, per cobrir la sanitat vegetal i les normes de subproductes animals. El Reglament estableix normes més específiques per a diverses àrees ja cobertes, per exemple, sanitat i benestar dels animals. També permet a la Comissió ajustar els requisits de control a les necessitats específiques relacionades amb el compliment específic de cada sector. Un exemple important és l’establiment de les freqüències mínimes de control, si els riscos ho justifiquen.

La nova normativa és aplicable als operadors en totes les etapes de producció, transformació i distribució que manipulen animals, vegetals, aliments, pinsos, productes, substàncies, materials o equips. Els controls es duran a terme sense avís previ, llevat que sigui necessari.

Amb aquest plantejament basat en el risc, la freqüència dels controls estarà relacionada amb els riscos que presenta un producte o procés pel que fa al frau, la sanitat, la seguretat, el benestar animal o, en determinats casos, el medi ambient. Altres factors que s’inclouen en l’avaluació del risc són, per exemple, els antecedents de l’operador pel que fa al compliment o la probabilitat d’induir a error els consumidors sobre les propietats, la qualitat, la composició o el país de procedència dels aliments.

Aquests controls específics alliberaran recursos per centrar-se en àmbits en què cal prioritzar el compliment. Les noves normes també requereixen més transparència i més rendició de comptes per part de les autoritats dels estats membres, que també estan obligades a publicar informes anuals. L’existència de normes transparents per a l’estimació de les taxes per als controls oficials assegurarà que els estats membres puguin garantir un finançament adequat dels seus serveis, i que s’apliqui un excés de taxes als operadors.

Els CO cobriran els productes de la cadena agroalimentària procedents de tercers països?

Sí. S’aplicarà un conjunt de normes comú als controls fronterers duts a terme en animals, productes d’origen animal, vegetal i altres productes i mercaderies que poden comportar un risc per a la salut, la seguretat, el benestar animal o, en determinats casos, el medi ambient, i que s’han de canalitzar a través de punts d’inspecció fronterera (PIF).

La freqüència dels controls ajustada al risc, vinculada a un sistema informàtic modernitzat per a la gestió de dades i informació sobre els controls canalitzarà recursos als riscos. Aquest sistema nou, per tant, disminuirà la càrrega que han de suportar les autoritats policials i de la indústria.

Els PIF hauran de complir amb els requisits comuns per garantir uns controls oficials eficients i eficaços.

S’introduirà un document comú sanitari d’entrada (CHED) per a les trameses procedents de tercers països.

Les noves normes també cobreixen els productes comprats en línia (comerç electrònic)?

Sí. La legislació alimentària s’aplica als aliments que es venen per Internet. En conseqüència, el comerç electrònic ha de formar part dels controls oficials.

El nou Reglament confirma que, Les noves normes també cobreixen els productes comprats en línia (comerç electrònic)?amb finalitats de control, els estats membres poden encarregar productes en línia sense necessitat d’identificar-se (per exemple, per compra oculta) i utilitzar els productes adquirits com a mostres oficials. L’incompliment pot produir sancions independentment de la ubicació de l’operador.

Les noves normes lluitaran contra el frau d’aliments?

Sí. El frau soscava la confiança dels consumidors, perjudica la competència i pot afectar la seguretat d’aliments i pinsos. Per tant, les noves normes exigeixen que els estats membres duguin a terme controls oficials periòdics i sense avís previ per detectar pràctiques fraudulentes o enganyoses, com ara la comprovació del compliment dels estàndards de comercialització dels productes agrícoles. Les sancions econòmiques per frau hauran de reflectir el benefici econòmic esperat o el percentatge de volum de vendes efectuat per l’operador fraudulent.

A més, s’establiran els centres de referència europeus per a l'autenticitat i la integritat de la cadena agroalimentària, els quals proporcionarien als països de la UE dades tècniques i resultats de la recerca fiables i actualitzats per contribuir a l’execució eficaç de les tasques de control.

Com tracten les noves normes el benestar animal?

El Reglament exigeix que s’estableixin centres de referència europeus per al benestar animal, la qual cosa ajudarà els països de la UE a executar els controls oficials mitjançant la realització d’estudis cientificotècnics, la difusió de resultats de la recerca i informació sobre les innovacions tècniques. Els centres de referència europeus també proporcionaran els coneixements cientificotècnics dels mètodes per avaluar el benestar animal i millorar-lo.

El Reglament s’aplica als controls oficials de les normes de benestar animal, per exemple, en el transport, el sacrifici i l’agricultura, i permet l’aprovació de la legislació de la Comissió per ajustar-se als controls oficials que satisfacin les necessitats específiques de protecció dels animals, com ara la introducció d’indicadors de benestar animal.

Millorarà la cooperació i l’assistència entre països de la UE?

Sí. El nou Reglament aclareix i reforça les normes sobre la cooperació i l’assistència administrativa entre els països de la UE per garantir el compliment transfronterer de les normes de la cadena agroalimentària. Els estats membres estan obligats a facilitar l’intercanvi d’informació entre les autoritats competents i altres autoritats encarregades del compliment de la llei, com ara els fiscals sobre possibles casos d’incompliment, la qual cosa permet un seguiment més ràpid i eficient dels incompliments a través de les fronteres.

A més, un sistema de gestió integrada dels controls oficials (IMSOC) integrarà tots els sistemes informàtics existents (i futurs), com ara TRACES, RASFF i Europhyt per garantir l'ús òptim de les dades, reduir les càrregues sobre les empreses i les autoritats nacionals responsables i agilitzar l’intercanvi d’informació entre els estats membres.

Quan s’aplicaran les noves normes?

El nou Reglament sobre controls oficials entrarà en vigor 20 dies després de la publicació. Les normes s’introduiran de manera esglaonada a fi de donar als països de la UE i a la indústria temps per adaptar-s’hi. A continuació, s’ofereix un resum de les diferents dates d’aplicació:

Entrada en vigor més 1 any: aquesta data d’aplicació fa referència a les normes relatives a la designació dels laboratoris europeus de referència (LRE) i els centres de referència de la UE per al benestar animal.

Entrada en vigor el 14 de desembre 2019: aquesta data d’aplicació fa referència a la majoria de les normes del Reglament sobre controls oficials i inclourà, per exemple, l'abast, les definicions, les normes per a les autoritats competents, el finançament dels controls oficials, l’assistència administrativa, presa de mostres i l’anàlisi (amb algunes excepcions per a la sanitat vegetal), i les mesures de compliment per part de les autoritats competents.

Entrada en vigor més 6 anys com a màxim: aquesta data d'aplicació fa referència a determinades normes per al control de les importacions, els residus de substàncies en els aliments i els pinsos i el benestar animal.

A més, hi haurà altres normes més específiques que modificaran i completaran el nou Reglament sobre controls oficials.

Data d'actualització:  31.05.2017